Nieuws

Verlies van derogatie kost varkenshouder € 5.000 per jaar

Gepubliceerd op
24 mei 2017

Op korte termijn (2018) leidt een eventueel verlies van derogatie tot een inkomensdaling in de varkenshouderij van gemiddeld ruim 5.000 euro per jaar. Op middellange termijn (2018) dalen de mestafzetkosten waardoor de inkomensdaling bij het verlies van derogatie nog 4.200 euro per jaar bedraagt. Dit blijkt uit een quick scan van Wageningen Economic Research in opdracht van LTO Nederland.

De mestafzetkosten zullen op middellange termijn afnemen. Dit komt doordat de mestscheidings- en mestverwerkingscapaciteit toenemen en bij invoering van fosfaatrechten bij derogatie, de fosfaatproductie daalt. Dat betekent ook dat het voldoende kunnen toepassen van mestscheiding invloed heeft op het economisch effect van het behoud van derogatie. Zonder mestscheiding zal het economisch effect van een eventueel verlies van derogatie duidelijk sterker zijn. Het effect van een eventueel verlies van derogatie verschilt tussen bedrijven.

Wageningen Economic Research heeft een snelle economische verkenning van de gevolgen van verlies van derogatie voor de varkenshouderij uitgevoerd. Het gaat hier om het berekenen van de effecten van verschillen in mestafzetprijzen  en het effect op de mestafzetkosten en het inkomen van varkenshouders. Gevolgen voor bedrijfsstructuur, voor prijzen van varkensrechten of voor de omvang van de sector zijn buiten beschouwing gelaten.