Nieuws

Vermaatschappelijking van natuurbeleid in de provincies

Gepubliceerd op
1 december 2015

Alterra en LEI hebben verkend welke strategieën provincies ontwikkelen om het natuurbeleid te vermaatschappelijken. Het onderzoek betrof de provincies Gelderland, Overijssel en Limburg. Provincies vinden maatschappelijke betrokkenheid belangrijk, maar zijn nog zoekende hoe dit te stimuleren en te versterken.

Provincies zijn aan zet

Provincies verwachten vooral in de Natura 2000-gebieden veel van de samenleving en maatschappelijke partners. De manier waarop de drie provincies deze partners benaderen en met hen samenwerken verschilt. Zo benadrukt Overijssel de gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden en maatschappelijke partijen voor Natura 2000-gebieden, terwijl Gelderland en Limburg vinden dat de samenleving zelf aan zet is om initiatief te nemen en de opgave via afspraken bij maatschappelijke partners uitzetten. Provincies ondersteunen ook groene burgerinitiatieven, maar burgerinitiatief en betrokkenheid van burgers bij besluitvorming over Natura 2000-gebieden nemen nog niet toe.

Verkennend onderzoek

Het verkennend onderzoek is uitgevoerd in 2013 en begin 2014, in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Aanleiding was de recente decentralisatie van het natuurbeleid van rijk naar provincies.