Persbericht

Vertrouwen ondernemers agrarische sector blijft toenemen

Gepubliceerd op
16 mei 2017

Met een toename van drie procentpunten komt de Agro Vertrouwensindex in het eerste kwartaal van 2017 uit op bijna 19 punten. De Agro Vertrouwensindex voor de totale land- en tuinbouw is sinds het tweede kwartaal van 2016 aan het stijgen. Ter vergelijking: de hoogste index bedroeg 22 punten en werd eind 2013 gemeten.

De stemmingsindex, die ondernemers bevraagd over de huidige situatie op hun bedrijf, is in het eerste kwartaal van 2017 nagenoeg gelijk gebleven. De index over de verwachte toekomstige situatie over twee à drie jaar op het bedrijf is met vijf punten gestegen. Deze twee indexen bepalen samen de Agro Vertrouwensindex.

Hoewel de stemmingsindex van de land- en tuinbouw nagenoeg gelijk bleef, veranderde de stemming in de onderliggende sectoren wel. Pluimveehouders zijn hun dip van eind 2016 weer te boven en hun stemming steeg sterk. De stemmingsindex bij de varkenshouders, glastuinders en melkveehouders blijft een stijgende lijn vertonen. Ondernemers in de opengrondstuinbouw zijn echter minder tevreden over de huidige situatie op het bedrijf; deze stemmingsindex daalde sterk. Ook akkerbouwers zijn minder tevreden dan een kwartaal eerder.

De glastuinders, opengrondstuinbouw en met name de melkveehouderij schatten hun situatie over twee à drie jaar rooskleuriger in. Akkerbouwers, varkenshouders en pluimveehouders hebben hun verwachtingen voor de middellange termijn naar beneden bijgesteld.

Naast de stemmingsindex en de verwachting de middellange termijn wordt ook de mening gevraagd over de bedrijfssituatie in de afgelopen en de komende twaalf maanden (conjunctuurindex). Ondernemers in de land- en tuinbouw zijn bij de laatste meting wat positiever over de afgelopen 12 maanden. Er waren net zoveel agrariërs positief dan negatief. Bij 11 eerdere metingen waren er meer ondernemers negatief dan positief. Boeren en tuinders waren met name positiever over de opbrengstprijs en hun productie. Over de komende 12 maanden zijn ze net iets meer positief dan negatief. Deze index steeg van -1 naar +4 punten. Agrariërs zijn vooral positiever over hun verwachtte productie.

Agro Vertrouwensindex

Achtergrond Agro Vertrouwensindex

Beleidsmakers en politici vragen vaak hoe de stemming is in de land- en tuinbouw. Een eenduidig antwoord is niet te geven. Om betere, representatievere informatie over de stemming onder agrarisch ondernemers te kunnen gebruiken voor de belangenbehartiging, ontwikkelden LTO Nederland, Flynth, en het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met Wageningen Economic Research een Agro Vertrouwensindex. Met deze enquête wordt vier maal per jaar de stemming onder een groep agrariërs gemeten. De respons is momenteel  400 ondernemers. De Topsector Agro&Food draagt financieel aan deze index bij. De resultaten van staan op de site lto.nl en agrimatie.nl/agrovertrouwensindex.

Nederland sluit hiermee aan bij boerenbarometers in Duitsland, Frankrijk, België, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Polen, Hongarije, Roemenië en Italië. Zo ontstaat een Europese stemmingsmeting onder coördinatie van de Europese koepelorganisatie Copa-Cogeca. Er worden geen prijzen gepresenteerd, maar de trendmatige ontwikkeling van de stemming. Die wordt beïnvloed door markten (zowel aan kosten- als afzetzijde), weer, ziekten/plagen, overheidsbeleid en andere zaken. Over de geaggregeerde resultaten op Europees niveau wordt regelmatig bericht op copa-cogeca.eu.