Nieuws

Via storymaps meerwaarde van bodemdata inzichtelijk

Published on
9 maart 2020

Hoe maak je ondergrondgegevens aantrekkelijk en inzichtelijk voor een brede doelgroep? Bij de basisregistratie ondergrond (BRO) werkt men aan interactief verhaal, in de vorm van zogenaamde storymaps. Deze storymaps maken de meerwaarde van het gebruik van ondergrondgegevens in projecten inzichtelijk.

Storymap klimaatopgave Ede

De eerste storymap gaat over het klimaatbestendig maken van de gemeente Ede. Klimaatverandering zorgt voor natter, droger, warmer en extremer weer. Dit betekent dat de (economische) schade door droogte en wateroverlast groter wordt. Om die redenen streven gemeenten steeds vaker naar een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. De gemeente Ede werkt, met behulp van gegevens uit de BRO, aan de klimaatopgave in haar stad. Om de gemeente Ede klimaatbestendig te maken is informatie over de ondergrond essentieel. In de storymap wordt op basis van nieuwsberichten het probleem toegelicht. Vervolgens wordt de cruciale rol van data om het systeem te begrijpen en effectief maatregelen te selecteren uitgelicht. De storymap is in samenwerking met de gemeente Ede en het waterschap Vallei en Veluwe tot stand gekomen en enthousiast ontvangen.

Storymap veenweide Friesland

De tweede storymap betreft het Friese veenweidegebied. Hier verdwijnt het veen en daardoor daalt de bodem. Dit heeft gevolgen voor de natuur, landbouw en bebouwing. De gegevens uit de BRO hebben bijgedragen aan begrip van de veendaling en het ontwikkelen van effectieve maatregelen, en vormden daarmee de basis voor de veenweidevisie. In deze visie wordt een duurzaam ontwikkelingsperspectief voor het veenweidegebied geschetst. De provincie Friesland voert nu de maatregelen uit de veenweidevisie uit. Het hele verhaal van historie, visie tot maatregelen is samen met de provincie Friesland beschreven in deze storymap.

Storymap bodemdaling in Flevoland

Er wordt nog gewerkt aan een derde storymap over bodemdaling in Flevoland. In de polders van de provincie Flevoland treedt sinds de drooglegging plaatselijk ernstige bodemdaling op. De BRO zorgt voor informatie om de kwetsbaarheid van het gebied voor verdere maaivelddaling in te schatten. Hierdoor kunnen de provincie en het waterschap gericht maatregelen nemen in hun ruimtelijke planning, waterbeheer en duurzaam bodemgebruik.