Persbericht

Vleessector moet samenwerken om meer duurzame waarde voor de consument te creëren

Gepubliceerd op
21 maart 2014

Consumenten verliezen hun vertrouwen in de vleessector. Er is meer samenwerking nodig om beter in te kunnen spelen op de wensen van de consument, gericht op kwaliteit en duurzaamheid, en zo te werken aan een toekomstbestendige vleesproductie en -consumptie. De vleesketen moet zich meer gaan richten op waarde-creatie voor de consument, met businessmodellen waarin dierenwelzijn en milieu-impact beter zijn geregeld.

Deze conclusie trekt LEI Wageningen UR in een onderzoek voor CBL, FNLI, LTO en NVV. Het onderzoeksinstituut stelt in het rapport een duidelijke diagnose: in de vleesketen staat de kostprijs centraal, en het is voor individuele schakels in de keten onmogelijk dat te veranderen.

De supermarkten hebben samen met de vleessector nieuwe inkoopspecificaties voor ’Vlees van Morgen’ opgesteld, waarin hogere eisen worden gesteld op het vlak van gezondheid, dierenwelzijn en milieu. Het LEI heeft twee mogelijke strategieën uitgewerkt om verdere verduurzaming vorm te geven: bottom-up kunnen boeren zich verenigen in producentenorganisaties, top-down kan een onafhankelijk platform nieuwe verduurzamings- en verdienmodellen ontwikkelen en het vertrouwen tussen ketenpartijen opbouwen.

Verenigen in producentenorganisaties

Boeren met interesse in de gezamenlijke nieuwe inkoopspecificaties (of andere duurzaamheidsstandaarden) kunnen zich verenigen in producentenorganisaties. Dit zorgt voor betere communicatie met de slachterijen en de retail, en maakt stapsgewijze verduurzaming van het geproduceerde vleesaanbod mogelijk, bijvoorbeeld door ontwikkelen van nieuwe producten. Bovendien kunnen ze consumenten zo beter inzicht geven in waar het vlees vandaan komt. Dit voegt meer beleving aan het product toe. Met de producentenorganisaties kunnen er door retailers of vanuit de vleesverwerkende industrie huismerken doorontwikkeld worden en eventueel producentenmerken worden uitgewerkt.

Onafhankelijk platform vleessector

Een onafhankelijk platform kan nieuwe verduurzamings- en verdienmodellen ontwikkelen en het vertrouwen tussen ketenpartijen verbeteren. Ook kan een platform het proces regisseren, bijvoorbeeld bij het opzetten en implementeren van certificering voor duurzamer vlees, en het integreren van reguliere en duurzame ketens. Een andere taak kan zijn het stimuleren van stapsgewijze groei in aanbod van en vraag naar duurzamer vlees, ook in de verwerkende industrie, horeca, catering en op buitenlandse markten. Daarnaast is het verstrekken van marktinformatie aan de producenten en consumentencommunicatie over de keten in handen van het platform. De slachterijen en vleesverwerkers spelen daarbij een cruciale rol in de zogenoemde vierkantsverwaarding: het zo goed mogelijk tot waarde brengen van het hele dier, inclusief de delen waarvoor de consument geen meerprijs wil betalen.

Door een combinatie van deze horizontale en verticale ketensamenwerking en marktgerichte, duurzame productie kan de Nederlandse vleesketen haar economische en maatschappelijke positie versterken.