Nieuws

Uw voedselproductie in 2050: Klimaatneutraal & Klimaatbestendig?

Gepubliceerd op
19 oktober 2017

Vertegenwoordigers van bedrijven uit de agrifood ketens discussieerden met elkaar over mogelijke scenario’s en de gevolgen daarvan. Het verslag van de bijeenkomst is beschikbaar.

Eén ding is zeker: om de klimaatimpact van de agrifood keten te beperken, de klimaatbestendigheid te vergroten en om aan de internationale doelstellingen te kunnen voldoen, zijn drie dingen nodig: effectief overheidsbeleid, betere samenwerking én concrete acties van zowel publieke en als private partijen.

Wat betekent dit voor de voedselproductie? Welke scenario’s zijn er? Wat is de impact en hoe kunnen bedrijven de toekomst beïnvloeden?

HOE GAAN WE VERDER?

Beleid

Alle deelnemers aan het seminar zagen de noodzaak van effectief Europees en nationaal klimaatbeleid en waren zich bewust van de economische en sociale risico’s van een gebrek aan publieke en private actie. De mondiale voedselproductie en grondstoffenbeschikbaarheid in relatie tot klimaatverandering moeten hoger op agenda van bedrijfsleven en overheden komen. Tegelijkertijd zien we dat zowel overheden als bedrijven nog veel vragen hebben over concrete kansen en handelingsperspectief.

Samenwerking

Betere samenwerking tussen bedrijven, keten- en belangenorganisaties en kennisinstituten is nodig om beter inzicht te krijgen in klimaatrisico’s en kansen voor de productieketen en individuele bedrijven, en kennis hierover beter toe te passen. Wat betekent dit specifiek in termen van omzet, productierisico’s en kosten binnen een productieketen en/of bedrijf?

Innovatie

Het seminar heeft een eerste stap gezet bij het in kaart brengen van klimaatrisico’s, -impacts en kansen rondom de relatie tussen klimaatverandering en voedselproductie. Een mogelijke vervolgstap is het identificeren van concrete innovaties om klimaatneutraal en klimaatbestendig te worden, zowel in het productieproces als in de gehele keten. Zulke innovaties bieden kansen om omzet te verhogen, productieketens te verbeteren en nieuwe producten en markten te ontwikkelen en ontdekken.