Nieuws

Voerkosten sterk bepalend voor concurrentiekracht van pluimvee in Oost Afrika

Gepubliceerd op
29 juni 2017

De kosten van grondstoffen van pluimveevoer zijn sterk afhankelijk van de nationale productiemogelijkheden en bepalen daarmee in belangrijke mate de onderlinge concurrentiekracht van pluimveeketens in Oost-Afrikaanse landen. Dit blijkt uit een studie uitgevoerd door WLR i.s.m. de Netherlands Africa Business Council (NABC).

De studie brengt in beeld hoe de ontwikkeling van pluimveeketens in Kenia, Uganda, Rwanda en Tanzania in toenemende mate afhankelijk is van ontwikkelingen in buurlanden. De resultaten van het project Poultry Development in Africa, a regional perspective zijn toegelicht tijdens het Africa Event van het Dutch Poultry Centre.

Voerprijzen zijn het laagst in de landen die zelf hun belangrijkste grondstoffen (vooral maïs) kunnen verbouwen. De prijs van pluimveevoer in Tanzania is daardoor maar de helft van de prijs in Kenia, terwijl prijzen in Rwanda en Burundi nog 30 tot 50 % hoger liggen dan die in Kenia.

Tanzania potentiële grondstoffenexporteur

Pluimveeketens zijn voor hun ontwikkeling afhankelijk van o.a. aanvoer van voergrondstoffen en eendagskuikens, van veterinaire aspecten, overheidsregelgeving en formele en informele afzetmarkten in eigen land en buurlanden. Een land als Kenia heeft een goed ontwikkelde pluimveesector, maar te weinig landbouwareaal om zelf alle benodigde voer te verbouwen. Bovendien ligt een groot deel van hun areaal in marginale, semi-aride gebieden met slechts beperkte opbrengsten per ha. Het hoofdbestanddeel, maïs, moet vooral komen uit Uganda en Tanzania. Tanzania is potentieel de grootste leverancier met 10 M ha landbouwgrond (Uganda 9 M, Kenia 6 M, Rwanda 1.8), maar heeft al een half jaar de grens met Kenia gesloten voor export van maïs, met als reden het opnieuw vaststellen van de aanwezige strategische voorraden in het land.

Competitiveness index for poultry production in Africa

De studie is een eerste aanzet om te komen tot een vergelijk in concurrentiekracht voor pluimveeproductie tussen Afrikaanse landen onderling, met als doel een “competitiveness index for poultry production in Africa” uit te werken. Met deze index kunnen overheden en donoren beter onderbouwde keuzes maken voor het ondersteunen van ontwikkelingen in de pluimveehouderij en kunnen bedrijven een betere acquisitiestrategie bepalen.

Registratie voerprijzen eerste vervolgstap

Een van de vervolgactiviteiten van dit project is een pilot monitoringsproject naar de prijzen van pluimveevoer in de vier landen. Samen met Agri Pro Focus (APF) wordt in het komend half jaar de prijs van diverse voersoorten voor pluimvee geregistreerd. Als deze pilot succesvol is, zal deze uitgebreid worden in alle dertien landen in Afrika waar APF kantoren heeft.