Nieuws

Voor het eerst bemonstering visstand in ontpolderde Noordwaard

Gepubliceerd op
12 september 2016

Eind augustus heeft de eerste bemonstering van de Noordwaard (Biesbosch) plaatsgevonden door Wageningen Marine Research en milieuadviesbureau ATKB in opdracht van Rijkswaterstaat. Hierbij is de allereerste visstand vastgesteld sinds de voltooiing van de ontpoldering van de Noordwaard in 2015. “Het was een gevarieerde vangst met zowel plantminnende vissoorten als migrerende soorten”, aldus meetleider Douwe Visser van ATKB. Verrassend is hoe snel het gebied als leef- en paaigebied in gebruik is genomen. Een greep uit de soorten die gevangen zijn: zeelt, bot, driedoornige stekelbaars, kleine modderkruipers en meer bekende soorten als baars, blankvoorn en snoek.

De overheid heeft landbouwgrond in polder De Noordwaard – ca 6000 voetbalvelden – omgezet in overloopgebied in het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’. Dit houd in dat het gebied is ontpoldert. Hierdoor is  veiligheid in het benedenrivierengebied vergroot zodat rivierwater bij hoogwater de Noordwaard in kan stromen en overlast elders wordt beperkt. De ontwikkeling van het nieuwe gebied wordt bijgehouden en vandaar dat ook de visstand en soortensamenstelling worden bepaald. Dat de Noordwaard nu in het MWTL programma (het rijksprogramma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands) is opgenomen betekent dat er structureel wordt bemonsterd en de lange termijn ontwikkeling in de visstand wordt bijgehouden.

Met zegen en electroschepnet

De Noordwaard wordt bemonsterd met zowel een zegen als met het electroschepnet. “Met de zegen worden de vissen in het open water gevangen en met het schepnet bij de oever. Vooral kleine vis, het jongbroed, is langs de oever te vinden waar ze beschutting zoeken tegen predatoren. Grotere vis zit vaker wat dieper en verder van de kant af”, aldus Karen van de Wolfshaar van het project Bemonstering Grote Rivieren.

Onderzoekssamenwerking Wageningen Marine Research en ATKB

In opdracht van Rijkswaterstaat voeren Wageningen Marine Research en ATKB onderzoek uit naar de visstand op de Nederlandse Rijkswateren. Dit gebeurt in het kader van de MWTL-monitoring. Hiertoe wordt op een groot aantal locaties in de Rijkswateren de visstand in het voor- en najaar in beeld gebracht. De bemonstering wordt voornamelijk uitgevoerd met een boomkor en elektroschepnet, maar ook met zegen en kuil. Onderzoekers van ATKB voeren samen met medewerkers van de Rijksrederij het veldwerk uit. Wageningen Marine Research coördineert en rapporteert de gegevens aan Rijkswaterstaat.