Nieuws

Voordeel uit Bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnormen (BEP) blijft lastig

Gepubliceerd op
4 maart 2014

Bij ongeveer dertig procent van de Koeien & Kansen-bedrijven was de afgelopen jaren de bedrijfsspecifieke gebruiksnorm hoger dan de generieke norm van 2015. Dit komt door een hogere onttrekking van fosfaat aan de bodem dan de generieke gebruiksnorm. Deze bedrijven hebben in het project met een bedrijfsspecifieke fosfaatnorm gewerkt. Hierdoor is minder mestafzet nodig en is de bodemvruchtbaarheid beter op peil te houden.

Zeventig procent van de bedrijven had een lagere bedrijfsspecifieke gebruiksnorm dan de generieke gebruiksnorm van 2015. Daarvan ging veertig procent daadwerkelijk met deze lagere bedrijfsspecifieke gebruiksnorm werken. De andere zestig procent werken met de (hogere) generieke fosfaatnorm. De belangrijkste redenen om niet mee te doen waren de hogere mestafzetkosten en angst voor een teruglopende bodemvruchtbaarheid; een tekort aan organische stof, kalium en fosfaat.

Ervaringen uit de praktijk

De Koeien & Kansen-bedrijven hebben de afgelopen jaren de mogelijkheid gehad om gebruik te maken van bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnorm. De veehouders waren niet verplicht om met deze bedrijfsspecifieke norm te werken. Vooral op bedrijven bij een lagere bedrijfsspecifieke norm dan generiek, kozen de veehouders nogal eens voor de generieke norm. Tabel 1 geeft een overzicht van de gekozen situaties door de deelnemende K&K-bedrijven in 2013.

Tabel 1 Implementeren van bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnormen op Koeien & Kansen-bedrijven in 2013
Situatie Aantal bedrijven
Bedrijfsspecifieke fosfaatnorm is hoger dan generiek en boer kiest deze norm. 4
Bedrijfsspecifieke fosfaatnorm is hoger dan generiek en boer kiest deze norm niet 0
Bedrijfsspecifieke fosfaatnorm is lager dan generiek en boer kiest deze norm. 4
Bedrijfsspecifieke fosfaatnorm is lager dan generiek en boer kiest deze norm niet 6

Op de bedrijven waar de bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnorm lager is dan de generieke norm, viel op dat zij vaak een hogere fosfaatonttrekking hadden op maïsland dan de generieke gewasnorm. Op de graslandpercelen was de onttrekking op deze bedrijven zodanig lager waardoor ze voor het gehele bedrijf onder de totale norm uitkwamen. In totaal hebben acht van de veertien bedrijven zich geconformeerd in het jaar 2013 aan de bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnorm. Vier van de veertien bedrijven die de bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnorm hanteerden, ‘mochten’ minder fosfaat gebruiken dan met de generieke fosfaatgebruiksnorm.

Meer informatie