Nieuws

Voorstel voor een wolvenplan voor Nederland verschenen

Gepubliceerd op
27 maart 2014

Het ministerie van Economische Zaken bereidt zich voor op de mogelijke komst van de wolf in Nederland. Daartoe heeft Alterra een voorstel geschreven voor een wolvenplan voor Nederland.

Wolf bezig met een opmars

Eind 19e eeuw werd in Nederland de laatste wolf geschoten en in de 20ste eeuw was hij in bijna geheel Europa uitgeroeid. Op dit moment is de wolf echter bezig aan een opmars vanuit de resterende brongebieden in onder andere Spanje, Italië, Griekenland, de Balkan en verder noordelijk en oostelijk in Europa. De vraag is niet of hij Nederland zal bereiken, maar wanneer.

Wolvenplan voor Nederland

De ‘herkolonisatie’ van Europa door de wolf hangt samen met het vermogen van de soort om zich aan te passen aan uiteenlopende habitats, prooidiersoorten en de aanwezigheid van de mens. Dieren uit de Duits - West-Poolse populatie naderen Nederland. Om pro-actief beleid te kunnen voeren hebben het ministerie van Economische Zaken, de provincies (IPO) en het Faunafonds aan Alterra gevraagd voorstellen te doen voor een wolvenplan voor Nederland.

Kennis over wolven gebundeld

Omdat de wolf al ruim 100 jaar verdwenen is uit Nederland, was de kennis over de wolf en over de manier waarop met wolven kan worden samengeleefd, hier vervaagd. Elders in Europa is deze kennis nog wel aanwezig, zelfs in toenemende mate, en daarmee kunnen wij ons voordeel doen. In vervolg op eerder onderzoek van Alterra is een workshop gehouden met een groot aantal betrokken partijen. Deze kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat het goed is om, door het opstellen van een wolvenplan, voorbereid te zijn op de komst van de wolf naar Nederland. Inmiddels heeft Alterra een voorstel voor zo’n wolvenplan geschreven. Hieraan is ook bijgedragen door 'WolveninNederland', bureau Wing en de universiteiten van Tilburg en Maastricht. Voor het opstellen van het voorstel voor een wolvenplan is samenwerking gezocht met maatschappelijke organisaties om het draagvlak te vergroten.

Voorstel wolvenplan als levend document

Dit nu uitgebrachte wolvenplan moet worden gezien als een advies en als een startpunt voor vervolgstappen. Het is daarmee geen statisch gegeven want er kunnen zich ontwikkelingen voordoen waardoor het op onderdelen moet worden aangepast. Het is een voorbeeld van een ’levend document’. Vandaar ook de status van dit plan: ‘Een voorstel voor een wolvenplan voor Nederland: versie 2.0.’ Het is vervolgens aan de bestuurders (het beleid) om te besluiten welke aanbevelingen zij willen overnemen en daarmee welke in de praktijk kunnen worden gebruikt.