Persbericht

Vooruitblik agrarische markten: traag herstel melkveesector, toename rundvleesproductie

Gepubliceerd op
4 oktober 2016

Na 2016 nemen de voerkosten geleidelijk toe onder invloed van een oplopende sojaprijs en is er enige verbetering van de prijs voor varkensvlees. Verder neemt de rundvleesproductie toe en krijgt de pluimveesector te maken met verscherping van de concurrentie. Het herstel in de melkveesector zal waarschijnlijk traag gaan. De invoering van fosfaatrechten zal de melkveestapel reduceren en een tijdelijke dip geven in de ontwikkeling van de melkproductie. Deze vooruitblik op de agrarische markten geeft Wageningen Economic Research vandaag tijdens de presentatie van het Voedsel-Economisch Bericht (voormalig Landbouw-Economisch Bericht).

De Europese landbouw staat sterk onder invloed van de ontwikkelingen op de wereldmarkt. De prijsontwikkelingen op de wereldmarkt werken door op de Nederlandse, sterk exportgerichte, markt. De Nederlandse graanproductie zal redelijk stabiel blijven. Akkerbouwers zullen hun inkomen vooral met andere gewassen (aardappels en suikerbieten) proberen te verdienen. Voerprijzen zullen de eerstkomende jaren nog laag blijven en daarna een aantal procenten gaan stijgen onder druk van oplopende mais- en sojaprijzen.

Verwachtingen voor de veesector

Voor de varkenshouderij wordt de komende vijf jaar in de EU een kleine prijstoename verwacht (+5%). Voor rundvlees wordt ten opzichte van 2014 een prijsdaling verwacht. Voor Nederland geldt dat vanaf 2018 de fosfaatregulering tot een tijdelijke toename van het aantal slachtingen zal leiden en dus tot extra rundvleesproductie. Dit heeft negatieve gevolgen voor de prijsvorming. De prijs voor rundvlees  ligt, ondanks de verwachte daling, de komende vijf jaar toch gemiddeld 10% hoger dan het langjarig gemiddelde. De pluimveevleessector moet rekening houden met lagere prijzen en meer concurrentie door productiegroei elders in de wereld. Ook die prijsvorming wordt sterk bepaald door internationale ontwikkelingen.

Melkprijs stijgt met gemiddeld 4%

De komende jaren zal de melkprijs naar verwachting stijgen en gemiddeld 4% hoger uitkomen dan in 2015. Met andere woorden: richting de grens van 30 cent per liter. Echter, dit herstel gaat traag en 2017 en 2018 lijken nog moeilijke jaren te worden voor de Nederlandse melkveesector. De melkproductie wordt onder druk van de lage melkprijs afgeremd. De implementatie van de mestwetgeving leidt tot een nog grotere rem op de productie. De verwachting is dat ondanks deze restricties de melkproductie de komende 10 jaar toch nog een beperkte groei zal laten zien.

Deze outlook is gebaseerd op gemiddelde omstandigheden. Toekomstprojecties zijn altijd omgeven met onzekerheden, zo is de landbouw bijvoorbeeld zeer gevoelig voor weersomstandigheden, ziekten en plagen.