Nieuws

WOT Natuur & Milieu rapporteert over broeikasgassen uit landgebruik

Gepubliceerd op
18 maart 2015

De WOT Natuur & Milieu van Wageningen UR levert jaarlijks een bijdrage aan de Nederlandse rapportages voor de Klimaatconventie en Kyoto Protocol van emissies en het vastleggen van broeikasgassen uit landgebruik, landgebruiksveranderingen en bossen. De achtergrondrapportage bij de NIR 2014 is in het voorjaar van 2015 verschenen.

Berekeningen

Emissies van broeikasgassen treden onder andere op bij ontbossing, oxidatie van veenbodems door drainage, en verliezen van biomassa en bodemkoolstof bij veranderingen van landgebruik. Er verdwijnt echter ook CO2 uit de atmosfeer omdat dit vastgelegd wordt in vegetatie (bossen) en bodem (grasland). De emissies en de vastgelegde hoeveelheid (verwijderd uit de atmosfeer) zijn bepaald aan de hand van veranderingen in koolstofvoorraden in onder meer levende boven- en ondergrondse biomassa en dood hout. Ook zijn schattingen gemaakt van emissies als gevolg van natuur- en bosbranden en bodemverstoring. Om deze schattingen te kunnen maken, is informatie nodig over de arealen van de verschillende typen landgebruik en de veranderingen over de tijd daartussen. Daarvoor hebben we gebruik gemaakt van verschillende landgebruikskaarten.

Onafhankelijke beoordeling

Landen moeten hun broeikasgasemissies op een transparante en verifieerbare manier rapporteren. Onafhankelijke reviewers beoordelen jaarlijks de nationale rapportages. Deze beoordelingen en aanbevelingen hebben geleid tot aanpassingen van methoden en data die zijn gebruikt voor de berekeningen. In de achtergrondrapportage bij de National Inventory Submissions (NIR) 2014 van de WOT Natuur & Milieu is daarom gedetailleerd ingegaan op de methoden en data voor de CO2-emissies en -verwijderingen in de periode 1990-2012.

Gewijzigde data en methoden

Dankzij een nieuwe landgebruikskaart uit 2013 zijn de daadwerkelijke veranderingen in landgebruik over de periode 2008-2012 in kaart gebracht. Ook de zesde Nederlandse Bosinventarisatie uit 2012/2013 heeft nieuwe gegevens opgeleverd over de koolstofvoorraad in de Nederlandse bossen en de veranderingen daarin sinds 2000.

Met de nieuwe methoden en data hebben we ook de emissie- en verwijderingscijfers in de periode 1990-2011 opnieuw berekend, zodat we een betrouwbare schatting van de jaarlijkse veranderingen konden maken. De netto emissie van de gehele LULUCF-sector (Land Use, Land-Use Change and Forestry) voor 2011 nam daardoor iets toe van 3.265 Gg zoals die in de NIR 2013 werd berekend, naar 3.311 Gg in de NIR 2014. Hoewel deze netto emissie voor het totale landgebruik weinig verandering laat zien, treden er in de onderliggende landgebruikscategorieƫn wel grote verschillen op tussen de cijfers in de NIR 2013 en NIR 2014. De totale netto CO2-emissies in 2012 bedroegen 3.439 Gg, een stijging van 129 Gg ten opzichte van 2011 (NIR 2014).