Nieuws

WUR onderzoekt maatregelen Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Gepubliceerd op
23 november 2018

Wageningen University & Research heeft een omvangrijk BO-onderzoeksprogramma opgezet naar maatregelen om stikstof- en fosfaatuitspoeling naar grond- en oppervlaktewater te beperken. Het ministerie van LNV stelt hiervoor maximaal 2 miljoen Euro per jaar beschikbaar in de periode 2018 – 2021.

In het Regeerakkoord is voor deze kabinetsperiode een intensivering (‘enveloppe’) voor Natuur en Waterkwaliteit opgenomen. Onderdeel van deze enveloppe is onderzoek ter onderbouwing van maatregelen uit het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. In dit Actieprogramma staan de maatregelen die Nederland neemt om de benutting van stikstof en fosfaat in de landbouw ter verhogen en daarmee de uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater te beperken. Daarmee wil Nederland voldoen aan de doelen en verplichtingen van de Nitraatrichtlijn en wordt tevens bijgedragen aan het bereiken van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Het onderzoek betreft onderzoek naar maatregelen in het kader van het stikstof- en fosfaatbeleid. Daarnaast levert het programma een bijdrage aan de proefprojecten (pilots) die in het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn genoemd.

De stikstofprojecten zijn gericht op het verhogen van de effectiviteit van vanggewassen, de relatie tussen gewasopbrengsten en stikstofgebruiksnormen en de benutting en nitraatuitspoeling bij toepassing van organische meststoffen. De fosfaatprojecten zijn gericht op het opstellen van een bemonsteringsprotocol voor de bepaling van de fosfaattoestand van landbouwpercelen, het vaststellen van fosfaattrends bij evenwichtsbemesting in veeljarige veldproeven, methoden voor de fosfaatzuivering van kleine oppervlaktewateren en het bepalen van de afbraak van organische meststoffen.

In het kader van de pilot Kunstmestvrije Achterhoek wordt de stikstofwerking van bemestingsproducten uit dierlijke mest getoetst. In de pilot Nitraatwijzer wordt een indicator ontwikkeld, waarmee het risico op uitspoeling van nitraat op perceels- en bedrijfsniveau kan worden bepaald.