Nieuws

Waarderingsnormen door update van het Handboek Varkenshouderij weer actueel

Gepubliceerd op
29 april 2016

De rentabiliteitsindex voor zeugen is over 2015 sterk gedaald. Het productie-getal voor 2016 geeft een positiever beeld. De nieuwe waarderingsnormen zijn te vinden in de digitale versie van het Handboek Varkenshouderij. Ook staat er nieuwe informatie over de sector en wetgeving in de vernieuwde versie van april 2016.

Rentabiliteitsindex

De rentabiliteitsindex evalueert het afgesloten boekjaar. De waarderingsnormen zijn in 2015 voor de zeugen sterk afgenomen in vergelijking met 2014. Dit heeft vooral te maken met de lagere prijzen voor zowel biggen als slachtzeugen. De waarde van een hogere worpindex is bijna gehalveerd, doordat het saldo van zeugen het afgelopen jaar laag was. Een hogere toomgrootte was een derde minder waard, als gevolg van de lagere biggenprijs. Bij vleesvarkens zijn de waarderingsnormen voor groei en uitval zo’n 10% gedaald, doordat het saldo per vleesvarken ruim 10% is afgenomen.

Productiegetal

Het productiegetal geeft het te verwachten financiële rendement van veranderende kengetallen op het saldo in het lopende boekjaar. De waarden van een terugkomer op 21 dagen en een levend geboren big nemen zo’n 8% toe in vergelijking met vorig jaar. Dit komt doordat in 2016 een hogere biggenprijs wordt verwacht. De waarde van een vervangen zeug neemt met 12% toe. Bij vleesvarkens is het productiegetal vrijwel ongewijzigd.

Sector informatie

In het nieuwe handboek staan de laatste cijfers over de omvang van de sector en de technische en economische kengetallen van 2015. Het totaal aantal bedrijven is afgenomen, maar het aantal grote bedrijven is toegenomen. De export van biggen en vleesvarkens is afgenomen. Er waren meer grootgebrachte biggen per zeug en een hogere groeisnelheid en lagere voederconversie bij vleesvarkens.

In de berekening van de mestproductie voor zeugen is het aantal gespeende biggen per zeug verhoogd en de verwerkingspercentages voor mest zijn verhoogd. De  vleesconsumptie is licht dalend en de slachterijresultaten zijn licht verbeterd.

Besluit huisvesting

In de loop van 2015 zijn de wijzigingen in het Besluit huisvesting bekendgemaakt. De nieuwe maximale emissiewaarden staan in het handboek, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen dierenverblijven die voor of na 1 januari 2020 worden opgericht.

Uitgever

Het Handboek Varkenshouderij wordt uitgegeven door Wageningen UR Livestock Research. Dit nuttige naslagwerk is bedoeld voor varkenshouders, adviseurs, docenten, studenten en iedereen die geïnteresseerd is in de varkenshouderij.

Meer informatie en bestellen kan via www.handboekvarkenshouderij.nl of u kunt contact opnemen met Izak Vermeij (0317-480 483; izak.vermeij@wur.nl).