Nieuws

Wageningen Livestock Research start eerste EU-referentiecentrum voor dierenwelzijn

Gepubliceerd op
9 maart 2018

Op 5 maart 2018 wees de Commissie een eerste referentiecentrum voor dierenwelzijn van de Europese Unie aan. Wageningen Livestock Research maakt onderdeel uit van het consortium.

Welzijn van varkens

Na een openbaar selectieproces is een consortium, gevormd door Wageningen Livestock Research (Nederland), het Friedrich-Loeffler-Institut (Duitsland) en het Department of Animal Science aan de universiteit van Aarhus (Denemarken), aangewezen als EU-referentiecentrum. Dit eerste referentiecentrum zal zich richten op het welzijn van varkens, aangezien een effectieve en gestandaardiseerde naleving van de varkenswetgeving een van de prioriteiten van de Commissie is op het gebied van dierenwelzijn.

Tegengaan couperen varkensstaarten

Concreet gaat het Centrum als eerste werken aan een oplossing voor de in bijna alle lidstaten gebezigde maar verboden praktijk van het structureel couperen van varkensstaarten. Om verbetering op de naleving  te realiseren is een Europees geharmoniseerde aanpak noodzakelijk, een ‘level playing field’, en daar gaat dit Centrum bij helpen.

Kandidatuur Wageningen Livestock Research

De kandidatuur van Wageningen Livestock Research was op voordracht van de Nederlandse Chief Veterinary Officer (CVO) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Bij de aanvraag werkte het instituut binnen Nederland samen met de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht en het Departement Dierwetenschappen van Wageningen University & Research.

Delen van goede praktijken

Het Centrum zal technische ondersteuning bieden aan de lidstaten bij de naleving van de bestaande wetgeving. Het zal bijdragen aan de verspreiding van goede praktijken, alsmede aan wetenschappelijke studies, cursussen en het verspreiden van informatie over technische innovaties. Naar verwachting volgen er in de toekomst ook vergelijkbare referentie centra voor andere diersoorten.

Netwerk van nationale contactpersonen

Gedurende het eerste jaar zal het Centrum een netwerk vormen van nationale contactpersonen (NCP's) in alle lidstaten van de EU. Het netwerk zal relevante praktische en wetenschappelijke kennis identificeren, evenals hulpmiddelen verzamelen ter ondersteuning van de ontwikkeling van nationale plannen voor specifieke dierenwelzijnsvraagstukken. Het Centrum wil ook opleidingsinstellingen op nationaal niveau met elkaar in contact brengen en hen voorzien van actuele informatie ten behoeve van educatie en training.

De toekenning van het centrum aan dit consortium zal om de vijf jaar worden herzien.

Europees varkenswelzijn op een hoger niveau

Het Ministerie van LNV is blij met de komst van het referentiecentrum. Dit centrum geeft handvatten om de naleving en handhaving van de Europese dierenwelzijnsregels voor varkens op een hoger niveau te brengen en zorgen voor een level playing field over alle lidstaten. De EU financiert de activiteiten van het referentiecentrum, en daarnaast draagt het Ministerie van LNV bij aan de Nederlandse inzet.