Persbericht

Wageningen UR, Waterschap Vallei en Veluwe en Deltares slaan handen ineen voor innovatie in waterbeheer

Gepubliceerd op
13 april 2016

Wageningen UR, Waterschap Vallei en Veluwe en Deltares gaan structureel samenwerken voor kennisuitwisseling en innovatie. Dat is belangrijk om snel te kunnen inspelen op de effecten van klimaatverandering zoals wateroverlast en watertekort. De samenwerking heeft daarnaast tot doel innovatieve oplossingen te genereren voor vraagstukken rond waterzuivering en waterkwaliteit.

Op de campus van Wageningen UR plaatsten Tijs Breukink, lid van de raad van bestuur van Wageningen UR, dijkgraaf Tanja Klip-Martin van Waterschap Vallei en Veluwe, en Deltares-directeur Ron Thiemann hun handtekening symbolisch op flessen water. Met de afspraken die Waterschap en kennisinstellingen op 13 april ondertekenden, brengen zij voor de komende jaren een meer structurele aanpak op hun bestaande samenwerking aan.

Combinatie kennis en praktijk

Tijs Breukink, Wageningen UR: “Nederland staat voor nieuwe technologische uitdagingen: hoe gaan we verdroging tegen, hoe verwijderen we fosfaatoverschotten uit de bodem, hoe krijgen we de waterbiodiversiteit op orde, hoe kunnen we de grote hoeveelheden regenval opvangen? Dat gaat gepaard met sociale elementen en met communicatie: wat vinden de omwonenden van een natte overstromingszone in plaats van een droog grasland, hoe kijken ondernemers en boeren er tegenaan en hoe betrek je ze erbij? De zogenaamde Wageningse aanpak is geënt op zo’n multidisciplinaire benadering; een integratie van bèta- en gammawetenschappen. Deze samenwerking met het Waterschap past in de filosofie van Wageningen UR: samen met partners kennis ontwikkelen, toepassen en uitdragen.”

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin: “Met deze samenwerkingsovereenkomsten zetten wij met elkaar een belangrijke stap om de kennis van waterbeheer en waterveiligheid en technische mogelijkheden een plek te geven in de praktijk. Om zo te werken aan concrete oplossingen voor actuele vraagstukken binnen de waterwereld. Wageningen UR en Deltares brengen daarbij kennis en techniek in, het waterschap biedt vraagstukken in de praktijk. Een mooie combinatie. Zo kan het waterschap de springplank zijn voor de waterloopbaan van studenten.”

Uitwisseling en gezamenlijke onderzoeksthema’s

Concreet houden de afspraken in dat het Waterschap praktijk- en onderzoekplekken biedt aan studenten en onderzoekers van Wageningen UR. Hiervoor hebben zij een gezamenlijk uitvoeringsprogramma opgesteld en werken ze samen in zogenaamde proeftuinen Dit zijn gebieden met praktische problemen; een voorbeeld is het stroomgebied van de Hierdense Beek. Daar wordt momenteel de beek hersteld door middel van zandsuppletie en het plaatsen van houtpakketten waardoor regen langer in het stroomgebied wordt vastgehouden en de biodiversiteit profiteert. Daarnaast gaan de partijen onder meer onderzoeken hoe fosfaat uit de bodem te halen is, en hoe regenwater in stedelijke gebieden beter opgevangen kan worden. Het waterschap werkt met Deltares aan toegepast onderzoek en modelsimulaties, met de focus op drie thema’s: waterveiligheid (de invoering van de nieuwe normering), wateroverlast (in beeld te brengen met 3DI, dit wordt nu getest in een pilot in Rhenen) en waterkwaliteit (specialistische kennis delen binnen het ‘Q-team’).