Nieuws

Wageningen UR helpt Chileense groente- en bloemsector innoveren

Gepubliceerd op
4 november 2014

Het begon met een vraag van Wageningen UR Chile, de Zuid-Amerikaanse vestiging van Wageningen UR: ‘Is er expertise in Nederland om Chileense groentetelers te begeleiden bij modernisering van hun bedrijven?’ Binnenkort start er een driejarig innovatieprogramma onder leiding van Frank Wijnands.

‘Groenteteelt vindt in Chili met name op kleine bedrijven plaats’, schetst Wijnands de huidige situatie. ‘Zo’n 70 procent van de bedrijven is kleiner dan 12 hectare. De gemiddelde leeftijd van de telers is hoog en hun inkomen laag.’ De ministeriële dienst INDAP zet daarom in op de professionalisering van de productie en afzet, en benaderde Wageningen UR Chile. Wijnands haakte enthousiast aan. In Nederland werkt hij al 25 jaar met praktijknetwerken en samen met andere onderzoekers ontwikkelde hij een succesvolle aanpak voor co-innovatie. Het opzetten van een soortgelijke aanpak in Valparaiso, Chili, vindt hij een mooie uitdaging. ‘Het gaat om technische vernieuwing voor duurzamere en rendabele teelten, maar zeker ook om samenwerking tussen bedrijven om een betere markttoegang te verwerven en een betere samenwerking met toeleveranciers en verwerkers. Procesmatige innovaties, waar Wageningen UR sterk in is.’

Innovatie en samenwerking groente- en bloementelers

Innovatie en samenwerking groente- en bloementelers

Het innovatieprogramma heeft twee sporen. ‘In het eerste spoor zetten we in op innovatie van de bedrijfsvoering op de teeltbedrijven en op samenwerking. Daarvoor gaan we werken met veertig groente- en bloementelers, die innovatie en samenwerking in de regio willen aanjagen. De bedoeling is dat wij hen samen met Chileense kennisinstellingen en bedrijfsadviseurs begeleiden bij de opbouw van hun afzetmarkt en bij het organiseren van samenwerking met andere ondernemers. De kleine boeren verkopen nu hun afzet veelal aan intermediairs, die het op de grote handelsmarkt Lo Valledor in Santiago weer doorverkopen. Het inkorten van de ketens via een verbeterde samenwerking en het in eigen hand houden van de relatie met de eindafnemer is een ander doel van ons programma met INDAP.’

Scholing van voorlichters in Chili

Scholing van voorlichters in Chili

Het tweede spoor zet in op scholing van bedrijfsadviseurs. ‘Tot nog toe zijn alle voorlichters generalist. Ze weten overal een beetje van, maar hebben onvoldoende diepgaande kennis op specifieke terreinen. Scholing van voorlichters tot specialisten in bijvoorbeeld gewasbescherming, bemesting of bedrijfseconomie maar ook in het begeleiden van groepen en opkomende innovaties is nodig om de telers in de komende jaren goed te kunnen begeleiden tot moderne ondernemers, daar zijn INDAP en wij het helemaal over eens. We gaan de scholing opzetten met onze Chileense partners en maken daarbij gebruik van de ruime ervaring die het Centre for Development Innovation (CDI) van Wageningen UR internationaal opgebouwd heeft.

Goede vooruitzichten Wageningse aanpak

Wijnands heeft goede verwachtingen van deze co-innovatieve aanpak. ‘In Chili is de opzet nog kansrijker dan in Nederland, want producenten in Chili werken nog nauwelijks samen om van elkaar te leren en de kloof tussen onderzoek en praktijk is er groter. Veel kennis blijft op de plank liggen. Het gaat erom deze nu door te laten stromen. Er zijn dus grote slagen te maken in onder meer de opbrengst, productkwaliteit, kostprijsverlaging, verduurzaming en vermarkting.’ Andere regio’s in Chili kijken met grote belangstelling wat de Wageningse aanpak gaat opleveren.

Hebt u interesse om ook een internationaal co-innovatietraject op te zetten? Neem dan contact op met Frank Wijnands.