Persbericht

Wageningen University verruimt mogelijkheden dankwoord in proefschriften

Gepubliceerd op
13 maart 2014

Het college voor promoties van Wageningen University heeft op 12 maart besloten om promovendi in het dankwoord van hun proefschrift de mogelijkheid te bieden ook religieuze of politiek-ideologische inspiratiebronnen te danken. Het blijft echter niet toegestaan om religieuze of ideologische uitingen op te nemen, noch in het dankwoord, noch elders in het proefschrift.

Het dankwoord van het proefschrift is bedoeld om  bondig dank uit te spreken aan hen die een feitelijke bijdrage aan het wetenschappelijke werk hebben geleverd (bijv. promotoren, collegae, promovendi, begeleiders, diensten of studenten), aan hen van wie de promovendus financiële ondersteuning heeft ervaren en aan hen van wie morele steun is ervaren. Politieke en religieuze dankbetuigingen waren hier tot nu toe van uitgesloten.

Rector Magnificus prof. Martin Kropff en de Dean of Sciences prof. Johan van Arendonk zeggen goed geluisterd te hebben naar de argumenten die in de recente discussies, als gevolg van handhaving van de oude richtlijn, naar voren zijn gebracht: “Op basis van reacties is het ons duidelijk dat sommige promovendi die in het dankwoord uiting willen geven aan steun of inspiratie die ze vanuit hun religie of politiek-ideologische overtuiging ervaren zich tekort gedaan voelen door onze strakke richtlijn.  Wij onderkennen dat mensen steun of inspiratie ervaren uit deze bronnen en daarvan blijk willen geven.”

Met de aanpassing komt Wageningen University tegemoet aan deze wens.

Indien opgenomen maakt het dankwoord onderdeel uit van het proefschrift, maar, zo stelde het College voor Promoties vast, niet van de examenstof. De promotor zal het dankwoord daarom slechts marginaal toetsen. Als de promovendus en de promotor het niet eens worden over de inhoud of zinsneden wordt het dankwoord voorgelegd aan de Rector Magnificus die een bindende uitspraak doet.

De besluiten worden op korte termijn verwerkt in het reglement en de nadere instructies, maar zijn met onmiddellijke ingang geldig.