Nieuws

Water: essentieel binnen de melkveehouderij

Gepubliceerd op
3 april 2017

Nu en in de toekomst spelen de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater een belangrijke rol binnen de melkveehouderij. Hierbij draait het niet alleen om nitraatuitspoeling naar het grondwater, maar ook om de kwaliteit van oppervlaktewater en drinkwater voor vee. Daarnaast is er voldoende water nodig voor gewasgroei. Het is dus belangrijk voor de melkveehouderij en de overheid dat het waterbeheer op orde is.

‘Het lijkt maar niet op te houden, die beperkingen voor de landbouw’, zou je kunnen denken. Toch is het van groot belang om het waterbeheer op orde te hebben voor de melkveehouderij. Dit geldt zowel voor de sector als de overheid. Zo spelen grond- en oppervlaktekwaliteit een belangrijke rol bij het huidige en toekomstige mestbeleid. Want Nederland moet niet alleen aandacht schenken aan de nitraatrichtlijn, maar ook aan de Kaderrichtlijn water. Waterhoeveelheid en waterkwaliteit maken daar onderdeel van uit. Dit lijkt op extra restricties voor de melkveehouderij. Maar laten we niet vergeten dat water ook belangrijk is voor de agrarische sector.

Water en nutriënten binnen bedrijfsvoering

Water is in verschillende opzichten belangrijk voor de melkveehouderij. Zo moet er voldoende drinkwater van goede kwaliteit zijn voor het vee. Daarnaast is water nodig voor een onbelemmerde gewasgroei. Planten hebben water nodig en het is een transportmiddel voor nutriënten. Maar te veel water geeft overlast bij het uitvoeren van de werkzaamheden op het land en leidt tot een lagere gewasopbrengst en voerkwaliteit. Een slechte bodemkwaliteit leidt behalve tot opbrengstderving, ook tot af- en uitspoeling van water en nutriënten. Dat is jammer.
De melkveehouderijsector heeft direct belang bij een goede bodem, de beschikbaarheid van voldoende water en bovendien bij schoon grond- en oppervlaktewater. Want het verlies van nutriënten als stikstof en fosfaat met uit- en afspoeling naar grond- en oppervlaktewater betekent minder stikstof en fosfaat voor het gewas. Deze verliezen dragen daardoor bij aan een hoger overschot in plaats van een hogere gewasopbrengst, met een lager bedrijfseconomisch resultaat tot gevolg. 

BedrijfsWaterWijzer

BedrijfsWaterWijzer is ontwikkeld om inzicht te krijgen in de watersituatie op en om het bedrijf
BedrijfsWaterWijzer is ontwikkeld om inzicht te krijgen in de watersituatie op en om het bedrijf

Om inzicht te krijgen in de watersituatie op het bedrijf en de bijbehorende risico’s voor bedrijf en milieu, ontwikkelt het project Koeien & Kansen de BedrijfsWaterWijzer (BWW). Dit instrument werkt via het internet en gebruikt onder andere informatie uit de KringloopWijzer. De BedrijfsWaterWijzer werkt met zeven modules, zie ook bijgaande figuur. Het betreft de modules Erf, Droogte, Wateroverlast, Uitspoeling, Afspoeling, Drinkwater en Slootbeheer. De verschillende modules worden één voor één in volgende edities als nieuwsbericht van Koeien & Kansen uitgewerkt.