Persbericht

Wetenschapswinkelproject zorgt voor groene coalities in Zundert

Gepubliceerd op
29 september 2014

Concrete maatregelen om de lokale biodiversiteit te verhogen zijn door de Wetenschapswinkel van Wageningen UR aangereikt aan burgers en organisaties in Zundert. Naar aanleiding van het rapport 'Biodiversiteit in Zundert' kwamen zo'n 60 Zundertnaren op maandagavond 15 september naar het Vogelrevalidatiecentrum om te bespreken hoe ze de natuurkwaliteit in de gemeente willen verhogen.

Sleutel verhogen van de biodiversiteit is het creëren van gunstige leefomstandigheden voor een verscheidenheid aan diersoorten. Salamanders en uilen zijn bijvoorbeeld gebaat bij de aanplant van heggen en hagen, zo is te lezen in de 'Maatregelencatalogus'. Wil men graag bastaardkikkers en kokerjuffers binnen de gemeentegrenzen, dan helpt het om schelpen te storten in poelen, want die maatregel verlaagt de zuurgraad van het water en dat is gunstig voor deze diersoorten. Uitgangspunt van de catalogus is dat de voorgestelde maatregelen door de Zundertnaren zelf uitgevoerd kunnen worden. Op eigen initiatief, dus zonder verplichting van bovenaf.

Tijdens de bijeenkomst in Zundert zijn thema’s zoals compostering van bermmaaisel, natuurvriendelijke bermen, vergroening van industriële daken en herplanting van heggen in het agrarisch gebied besproken. Sommige van deze gesprekken leverden concrete coalities op van partijen die verder gaan werken aan projecten die moeten leiden tot meer biodiversiteit. Een samenwerkingsverband van Vogelrevalidatiecentrum Zundert, de belangenvereniging voor boomtelers Treeport en de gemeente Zundert gaat zorg dragen voor de continuïteit in de plannen.