Nieuws

Wettelijke Onderzoekstaken in de schijnwerper

Gepubliceerd op
22 september 2020

De WOT Natuur & Milieu zorgt er samen met de andere WOT’s binnen Wageningen University & Research (WUR) voor dat het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan zijn wettelijke taken kan voldoen. In een zojuist verschenen WOT-magazine worden verschillende WOT-onderzoeken belicht. Het geeft een beeld van de breedte en de reikwijdte van de Wettelijke Onderzoekstaken die de WUR uitvoert.

De Wettelijke Onderzoekstaken horen tot de kerntaken van WUR. Ze bestrijken een breed scala aan onderwerpen. De WOT-Natuur & Milieu focust op natuur en agromilieu en zorgt er onder andere voor dat informatie over biodiversiteit beschikbaar is. Andere WOT’s verzamelen gegevens over economische ontwikkelingen of diagnosticeren dierziekten. Snelheid, betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en hoge kwaliteit zijn daarbij cruciaal. Het is essentieel dat we ervoor zorgen uitstekend toegerust te blijven. Dat betekent constant nieuwe kennis genereren, snellere meetmethoden ontwikkelen, betere onderzoeksprotocollen formuleren en dataverzameling en -verwerking digitaliseren.

In het WOT-magazine wordt in zes verhalen het werk van de WOT Natuur & Milieu uitgelicht.

Betrouwbare cijfers over verontreinigende stoffen

Hoeveel verontreinigende stoffen komen er in Nederland in de lucht, het water en de bodem terecht? Wageningen University & Research levert al tientallen jaren de emissiecijfers aan van landbouw, landgebruik en bossen. Ze dienen als basis voor allerlei nationale en internationale milieurapportages. Lees in dit artikel hoe de aanlevering van emissiegegevens in zijn werk gaat.

In het voetspoor van de otter

De otter, een van Nederlands meest aansprekende roofdieren, hoort van nature in ons land. Na een herintroductie in 2002 houdt Wageningen University & Research in de gaten hoe het herstel van de otter gaat en wat Nederland kan doen om het herstel te stimuleren. Lees in het online magazine meer over de monitoring van de otterpopulatie.

Vleermuizen en stierkikkers

Hoe krijg je als overheid zicht op hoe het gaat met de grutto of met vlinders? Dankzij de samenwerking van soortenorganisaties, het CBS en Wageningen University & Research is er overzicht van de trends in aantallen en verspreiding van beschermde dieren- en plantensoorten in Nederland. In het online magazine lees je meer over de monitoring van natuurgegevens in het Netwerk Ecologische Monitoring.

Nederland krijgt minder, maar meer divers bos

Dankzij jarenlange metingen van Wageningen University & Research hebben we goed zicht op de ontwikkeling en samenstelling van Nederlandse bossen. Deze gegevens worden gebruikt voor het vaststellen van klimaatdoelen en bij discussies over omvorming van bos naar open natuur. Lees in dit artikel hoe de bosinventarisatie in zijn werk gaat.

Een peilstok voor natuurbeleid

Het Planbureau voor de Leefomgeving brengt periodieke evaluaties van het natuurbeleid uit. Deze evaluaties zijn van grote invloed op de vorming van natuurbeleid. Wageningen University & Research levert de kennis over bos, natuur en landbouw aan voor deze evaluaties. In dit artikel lees je meer over de Periodieke Evaluatie van het Natuurbeleid.

De staat van de Nederlandse biodiversiteit

Bij alle programma’s binnen de WOT Natuur en Milieu is biodiversiteit de rode draad. De Nederlandse overheid spant zich in om het verlies aan biodiversiteit te stoppen. Wageningen University & Research meet het effect van deze overheidsmaatregelen en schreef een rapportage over de stand van zaken. Lees in dit artikel meer over de nationale rapportage voor het verdrag inzake biologische diversiteit.