Nieuws

Workshop FeedPrint 13 mei 2014

Gepubliceerd op
23 april 2014

De productie van gewassen en grondstoffen voor veevoer of veevoercomponenten draagt bij aan broeikasgasemissie. De mate waarin wordt uitgedrukt in carbon footprint (CFP). Ook de voerindustrie wordt uitgedaagd om de CFP van grondstoffen en producten te verlagen. Het gaat hier om de mitigatie-opties van de grondstoffen voor mengvoer. Voor de melkveehouderij worden mitigatie-opties via het overige voer verkend in het project ‘Impactanalyse’ dat voor de KringloopWijzer wordt uitgevoerd.

Emissies ontstaan bij de teelt van gewassen, door het veranderen van het landgebruik, door transport van grondstoffen, door het verwerken van gewassen of restproducten als grondstof voor veevoer en door transport van veevoer naar primaire veehouderijbedrijven. Met het rekenprogramma FeedPrint kunnen de emissies gekwantificeerd worden en daarmee leent dit programma zich bij uitstek voor het verkennen van mitigerende maatregelen. Maatregelen kunnen enerzijds gericht zijn op een efficiënter productieproces en anderzijds op de het kiezen van alternatieve grondstoffen. Echter, de keuze van alternatieven is gebonden aan de markt van voedermiddelen. Bij uitwisseling van grondstoffen ontstaat al snel een soort domino-effect op de wereldwijde vraag en aanbod van grondstoffen. Dit leidt tot onrealistische oplossingen en bovendien zal het uiteindelijke effect op de footprint minder groot zijn dan verwacht.

In de workshop willen we verkennen en uitwerken wat wel kansrijke mitigerende maatregelen zijn. De afgelopen twee jaar is er al veel gesproken over mogelijke oplossingen en  in de workshop willen we daarom eerst een overzicht geven van “doodlopende wegen” en perspectiefvolle oplossingen. Ook zullen we bij een aantal oplossingen ingaan op de internationale effecten.

klik hier voor meer informatie over het programma