Nieuws

Ziektewering van de bodem kan omhoog door toevoeging van organische materialen

Gepubliceerd op
8 april 2014

Organische materialen, zoals chitine, verenmeel, hoefmeel en andere dierlijke bijproducten stimuleren de ziektewering van de bodem tegen Rhizoctonia in suikerbiet. Hierdoor treedt minder aantasting op in het gewas.

Verhoging van ziektewering is het meest succesvol in verschillende kleigronden, treedt ook op in zandgrond, maar vrijwel niet in lössgrond. Dat blijkt uit onderzoek door Plant Research International van Wageningen UR.

Het is bekend dat schade door bodemgebonden ziekten en plagen sterk kan verschillen tussen landbouwpercelen. Om te onderzoeken welke organische materialen ziektewering van Rhizoctonia stimuleren, zijn proeven onder gecontroleerde omstandigheden uitgevoerd in de kas. Nadat verschillende organische stoffen door de grond gemengd zijn, is het verloop van de aantasting door Rhizoctonia solani AG2 in suikerbiet gevolgd. Diverse stikstofrijke producten zoals chitine, verenmeel en hoefmeel hadden een positief effect. Andere organische materialen zoals compost, champost en algen hadden geen positief effect op de ziektewering van Rhizoctonia.

Veldproef

Na herhaalde proeven met positieve resultaten onder geconditioneerde omstandigheden in de kas, heeft het IRS (het onderzoeks- en kenniscentrum voor de suikerbietenteelt in Nederland) een proef onder praktijkomstandigheden uitgevoerd in een met Rhizoctonia besmet perceel. De eerste resultaten waren positief: bij een toediening van 65 kg hoefmeel per ha tijdens de zaai was er een verhoogde suikeropbrengst. De aantasting door Rhizoctonia was echter te laag om te bepalen of er daadwerkelijk sprake was van ziektewering. Meer veldproeven zijn nodig om het effect onder veldomstandigheden aan te tonen.

ziektewering onderzoek_Joeke.jpg

Aantasting andere gewassen

Rhizoctonia is ook een probleem in veel andere gewassen. Het ligt daarom voor de hand om de mogelijkheden om ziektewering te stimuleren ook in andere gewassen te toetsen. Uit een eerste kasproef blijkt dat verenmeel niet alleen de ziektewering van R. solani AG2 in suikerbiet verhoogt, maar ook van R. solani AG2 in kool en R. solani AG1 in sla. Er ontstond echter geen ziektewering tegen R. solani AG4 in sla en R. solani AG2 in peen.

Bij het toedienen van verenmeel moet wel opgelet worden of de kieming van het zaad niet geremd wordt; dosis, grondsoort en type gewas zijn hierop van invloed.

Toegelaten meststoffen

Verenmeel, hoefmeel en andere dierlijke bijproducten zijn toegelaten meststoffen. Ze ressorteren in de huidige nationale Meststoffenwet onder het begrip ‘overige organische meststoffen’. Op het gebruik van deze producten zijn stikstofgebruiksnormen van toepassing.