Nieuws

Adviezen visserij IJssel- en Markermeer voor visseizoen 2017-2018

Gepubliceerd op
23 maart 2017

Wageningen Marine Research heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken adviezen uitgebracht voor de visserij in het IJssel- en Markermeer voor het visseizoen 2017/ 2018.

Nederland streeft naar duurzaam beheer van de bestanden snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het IJsselmeer en Markermeer. Wageningen Marine Research geeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken jaarlijks zogenoemde inspanningsadviezen af voor de staandwant [1]- en de zegenvisserij [2] in die wateren. Wageningen Marine Research doet dat volgens de internationaal geaccepteerde aanpak van ICES [3] voor zogenoemde gegevensarme bestanden. Deze aanpak steunt op het voorzorgsprincipe en is in voorgaande jaren ook toegepast.

Uit de jaarlijkse surveys van Wageningen Marine Research is gebleken dat de bestanden van brasem en blankvoorn blijven afnemen. Het beeld voor baars en snoekbaars is in de laatste één a twee jaar positiever. Een vergelijkbaar beeld komt naar voren uit een de enquête die in het najaar van 2016 is gehouden onder vissers.

Advies: verdere achteruitgang voorkomen

Als uitgegaan wordt van de doelstelling dat de bestanden niet verder in omvang achteruit mogen gaan, komen de vangstadviezen voor het seizoen 2017/2018 uit op: terug naar 96 procent van de recente vangsten voor baars, terug naar 92 procent voor snoekbaars en terug naar 64 procent voor brasem en blankvoorn. Aangezien het vangstadvies van de soort die er het slechtst voor staat leidend is voor het inspanningsadvies, komt zowel voor de staandwant- als voor de zegenvisserij het advies uit op: reduceren naar 64 procent van de huidige hoeveelheid toegestane inspanning.

Advies: herstel

De overheid wil in de komende periode van circa 15 jaar toewerken naar herstel van de visbestanden in het IJsselmeer en het Markermeer, dat wil zeggen: meer, grotere en oudere vissen. Wageningen Marine Research geeft daarom ook een aanvullend advies: om het gewenste herstel te bewerkstelligen, zijn met name voor blankvoorn en brasem aanvullende maatregelen nodig; voor snoekbaars en baars zijn geen aanvullende maatregelen nodig omdat deze visbestanden er beter voorstaan.

Enquête

In het najaar van 2016 heeft Wageningen Marine Research een enquête gehouden onder beroepsvissers over de visstand in het IJssel- en Markermeer. Het beeld van de beroepsvissers van de situatie in 2016 komt in grote lijnen overeen met het beeld uit de survey. De vissers gaven aan in 2016, ten opzichte van 2015 meer tot veel meer snoekbaars te zien. Ook over de hoeveelheid baars waren de vissers overwegend positief, de helft zag meer baars. Het beeld voor blankvoorn was wisselend en varieerde van minder blankvoorn tot onveranderd. De vissers waren het minst positief over de hoeveelheid brasem in 2016 ten opzichte van het jaar ervoor.

De visserijadviezen zijn besproken met vissers en visserij-organisaties. Het verslag van die gesprekken is als bijlage bij het rapport opgenomen.


[1] In de staandwantvisserij gebruiken vissers netten die verankerd zijn op de bodem. Vissen worden gevangen doordat ze verstrikt raken als ze erdoorheen proberen te zwemmen.

[2] De zegenvisserij heeft als principe dat men de vis met een omtrekkende beweging insluit. Vroeger was dit een belangrijke vorm van visserij die men vanaf het strand uitoefende. Moderne varianten zijn de ringzegen-visserij (toegepast door de industrievisserij) en de ankerzegen-visserij.

[3] ICES is het wetenschappelijke instituut dat in opdracht van onder meer Nederland en de EU vangstadviezen geeft voor meer dan 200 visbestanden.