Persbericht

Doelen Duurzame Zuivelketen deels gerealiseerd, forse uitdagingen door toename veestapel

Gepubliceerd op
13 januari 2017

In 2015 heeft de Duurzame Zuivelketen haar doelen op het gebied van antibiotica, energie-efficiëntie en verantwoorde soja behaald. Er zijn stappen genomen op het gebied van duurzame energie. Bij weidegang en levensduur is sprake van een stabilisatie. De in 2015 verder toegenomen nationale melkproductie zorgt er voor dat de gestelde doelen voor broeikasgassen, fosfaat en ammoniak zwaar onder druk staan. Voor dierenwelzijn en biodiversiteit is monitoring in ontwikkeling. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de vijfde Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen over de doelen, indicatoren en prestaties voor een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector.

Doelen antibiotica, energie-efficiëntie en duurzame soja gerealiseerd

Het antibioticagebruik is in 2015 bijna gehalveerd (-47%) ten opzichte van het door de SDa gehanteerde referentiejaar 2009. Ook is de doelstelling dat 90% van de melkveebedrijven onder de zogenoemde SDa-actiewaarde voor antibioticumgebruik zit in 2015 ruimschoots gerealiseerd met 99%. De energie-efficiëntie, uitgedrukt in primair brandstofverbruik, is in 2015 opnieuw gedaald. Met 59,1 m3 aardgasequivalenten per 1.000 kg melk ligt het voor het eerst onder het doelniveau van 62,4 m3 in 2020. Het aandeel verantwoorde soja bedraagt in 2015 voor het eerst 100%, conform het gestelde doel. Het behalen van dit doel is gerealiseerd door de verplichting aan melkveehouders om vanaf 2015 alleen voer af te nemen van leveranciers die bijdragen aan verduurzaming van de sojateelt middels de aankoop van voldoende duurzaamheidscertificaten.

Aandeel duurzame energie stijgt, weidegang en levensduur stabiliseren

De productie van duurzame energie, uitgedrukt als percentage van de totale energieconsumptie in de zuivelsector, is in 2015 opnieuw gestegen en bedraagt 5,1%. Het realiseren van de doelstelling van 16% in 2020 vraagt nog wel een forse inspanning. De Duurzame Zuivelketen streeft naar behoud van het aandeel bedrijven met weidegang (81,2%, niveau 2012). In 2015 lag het aandeel op 78,3%. De dalende trend van 2013 en 2014 is daarmee gekeerd maar nog niet gecompenseerd. De levensduur van melkkoeien bedroeg in 2015 5 jaar, 8 maanden en 30 dagen en was vrijwel gelijk aan 2014. Voor het realiseren van de doelstelling (6 jaar, 2 maanden en 11 dagen in 2020) is in de periode 2016-2020 een gemiddelde stijging van ruim 30 dagen per jaar nodig.

Door toegenomen veestapel doelen onder druk

Op het gebied van broeikasgassen, fosfaat en ammoniak heeft de Duurzame Zuivelketen doelen gesteld in termen van productiegrenzen. Door toename van de melkproductie (+14,5% ten opzichte van nulmetingsjaar 2011) staan deze doelen zwaar onder druk. De broeikasgasemissie ligt in 2015 1,6 Mton CO2-equivalenten (9%) boven het referentieniveau van 2011 en 2,2 Mton (13%) boven het niveau van 20% reductie ten opzichte van 1990. De fosfaatexcretie is in 2015 gestegen tot 92,9 miljoen kg en ligt daarmee 8 miljoen kg (9,4%) boven het sectorplafond. De ammoniakemissie van de melkveehouderij bedroeg in 2015 bijna 54 miljoen kg. Om in 2020 de door de Duurzame Zuivelketen nagestreefde 5 miljoen kg reductie ten opzichte van 2011 te kunnen realiseren, is een reductie van 9,7 miljoen kg (18%) nodig. Het behalen van de doelen op deze thema’s vereist flinke inspanningen, hetzij via het verlagen van de totale melkproductie hetzij via het verlagen van de broeikasgas- en ammoniakemissie en de fosfaatexcretie per kg melk.

Samenwerkingen Duurzame Zuivelketen

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en de vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland werken samen in de Duurzame Zuivelketen. Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen en melkveehouders gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector en daarmee draagvlak in markt en maatschappij. Om hier gestructureerd aan te werken, heeft de Duurzame Zuivelketen vier hoofddoelen geformuleerd: Klimaatneutraal ontwikkelen, Continu verbeteren diergezondheid en dierenwelzijn, Behoud weidegang en Behoud biodiversiteit en milieu. Wageningen Economic Research monitort jaarlijks de voortgang op de voor 2020 gestelde doelen.