Nieuws

Een vergelijkende analyse van het mondiale landbouwbeleid: lessen voor het toekomstige GLB

Gepubliceerd op
7 februari 2019

Wageningen Economic Research en IFLS Frankfurt voerden een onderzoek uit voor het Europees Parlement. Deze studie biedt een vergelijkende analyse van het mondiale landbouwbeleid met als doel lessen te trekken voor de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Tegen de achtergrond van de belangrijkste trends in landbouwsteun en recente veranderingen en nieuwe initiatieven in het wereldwijde landbouwbeleid, wordt een diepgaande analyse gemaakt van geselecteerde instrumenten in vijf landen (Australië, Canada, Japan, Zwitserland, VS). Er worden aanbevelingen gedaan over hoe de huidige instrumenten en de beleidsmix kunnen worden verbeterd om de uitdagingen voor landbouw en plattelandsontwikkeling in de Europese Unie beter aan te pakken.

Wereldwijde evolutie van het landbouwbeleid

Hoewel de kenmerken van de landbouwsector sterk verschillen van land tot land, zijn de belangrijkste uitdagingen in grote lijnen hetzelfde: achterblijvende landbouwinkomens, stijgende grondstofbeperkingen (land, water) en milieuproblemen (inclusief klimaat), en een snel toenemende voedselvraag in de toekomst. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, hebben economische levensvatbaarheid en efficiënt gebruik van hulpbronnen van de sector voortdurende aandacht nodig.Over het algemeen is het niveau van beleidsondersteuning in de mondiale landbouw niet erg veranderd tussen 1995-1997 en 2015-2017. Het aandeel van de potentieel meest verstorende vormen van ondersteuning is afgenomen, maar dit beleid blijft bijna twee derde van de producentenondersteuning in alle landen vertegenwoordigen.Er zijn ook belangrijke wijzigingen aangebracht in de inhoud van het landbouwbeleid met betrekking tot milieuaspecten, met name door voorschriften en vereisten voor landbeheer. Maatregelen voor klimaatverandering zullen naar verwachting in de toekomst steeds meer prioriteit krijgen.

Landenstudies

Hoewel er geen grote veranderingen in de mate van ondersteuning op mondiale schaal werden waargenomen, hebben de Europese Unie en de vijf geselecteerde landen in deze studie alle hun steun aan de landbouw sinds het midden van de jaren negentig verminderd. Australië heeft het laagste niveau van ondersteuning, terwijl Japan en Zwitserland het hoogste niveau hebben. Er is een algemene tendens naar betalingen die minder gekoppeld zijn aan productiebeslissingen. De belangrijkste doelstellingen en instrumenten zijn de volgende:

• Australië: sterke marktoriëntatie met minimale ondersteuning voor boeren. De meeste steun is de financiering van onderzoek en ontwikkeling op het platteland, steun voor financiering van landbouwbedrijven en ondersteuning bij droogteschade.

• Canada: hoofddoel is de bescherming van landbouwinkomens tegen de grillen van markten en natuur. De belangrijkste mechanismen voor beleidsondersteuning zijn aanbod- (via quotering) en bedrijfsrisicobeheer.

• Japan: doel van zelfvoorziening in rijst als basisvoedsel via marktprijs en investeringssteun. Voor risicobeheer is een verzekeringsplan beschikbaar voor een breed scala van producten.

• Zwitserland: belangrijkste doelen zijn betrouwbare levering van levensmiddelen en behoud van natuurlijke hulpbronnen en landschappen. Het huidige landbouwbeleid is hoofdzakelijk afhankelijk van rechtstreekse betalingen en prijsondersteuning.

• VS: belangrijkste doel blijft de ondersteuning van het landbouwinkomen en de stabilisatie van de markten voor landbouwgrondstoffen. Risicomanagement-maatregelen (door overheid gesubsidieerde verzekeringen) zijn de belangrijkste vorm van ondersteuning.

Vergelijkende analyse

De belangrijkste economische doelstellingen van het beoordeelde landbouwbeleid zijn om te zorgen voor een rendabel landbouwinkomen en om een ​​concurrerende landbouwsector te behouden. De mix van beleidsinstrumenten varieert echter met landen die zich richten op risicobeheer en verzekeringsondersteuning, terwijl andere een combinatie van aanbodbeheer en directe betalingen gebruiken. Milieudoelstellingen worden nagestreefd door alle onderzochte landen, met de huidige focus meer op duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en minder op aanpassing aan klimaatverandering.

Hoewel innovatie- en ondersteuningsdiensten een integraal onderdeel zijn van de Europese beleidsmix, lijken deze aspecten een minder uitgesproken rol te spelen in de onderzochte landen. In plaats daarvan gebruiken sommige landen steeds vaker beleid om de voedselvoorziening te garanderen en tegemoet te komen aan de zorgen van consumenten.

Er werden nieuwe en veelbelovende benaderingen voor mogelijke GLB-instrumenten en maatregelen geïdentificeerd uit het bestudeerde nationale beleid, met name op het gebied van 'risicobeheer' en 'milieu en klimaat'. Interessante instrumenten voor risicobehoud en instrumenten voor risico-overdracht zijn beoordeeld in de vijf landen. Daarentegen zijn milieu- en klimaatinstrumenten al grotendeels beschikbaar in de context van het GLB, maar kunnen aanpassingen aan de uitvoering tot verbeteringen leiden.

Beleidsvoorstellen en aanbevelingen

De EU heeft in verschillende opzichten een vooruitstrevende positie in het landbouwbeleid gekregen doordat ze werkt met een relatief alomvattend pakket aan beleidsdoelstellingen en de beschikbaarheid heeft over een rijk instrumentarium van maatregelen. De EU zou nog van andere landen kunnen leren, met name om de veerkracht van landbouwbedrijven te vergroten door middel van instrumenten voor risicobeheer en om klimaat- en andere milieudoelstellingen te bereiken.

Risicobeheerinstrumenten:

• Risicovasthoudingsmaatregelen (Farm Management Deposit Scheme (AUS), AgriInvest (CA)) vertegenwoordigen spaardeposito's die interessant zijn om verder in overweging te worden genomen voor goedkeuring in het GLB, omdat zowel in de huidige als in de voorgestelde GLB besparingsmaatregelen voor voorzorg ontbreken.

• Implementatiebenaderingen van instrumenten voor risicobeheer uit Australië en de VS tonen mogelijkheden om de acceptatiegraad van boeren te verhogen tot boven het huidige EU-niveau, maar dit kan wel extra budgetuitgaven vereisen..

Milieu- en klimaatinstrumenten:

• Langetermijnsteun en contracten voor milieu- en natuurbehoudsmaatregelen zouden de EU van nut kunnen zijn voor het behalen van haar biodiversiteits-, milieu- en klimaatdoelstellingen.

• Thematisch breed toepasbare en innovatieve project-gerelateerde benaderingen om de prestaties van gebiedsgerichte instrumenten te verbeteren via adviesdiensten en kennisoverdracht bieden een optie om de resultaten te verbeteren.

• Selectie van programma- of meetbegunstigden via veilingsystemen zou kunnen bijdragen aan een kosteneffectieve resultaataflevering.

Instrumenten voor plattelandsontwikkeling:

•      Een implementatie op basis van de Japanse multifunctionaliteitsbetalingen zou financiële steun bieden aan lokale groepen bestaande uit boeren en andere plattelandsactoren voor de kosten die gepaard gaan met het behoud van landbouw- en algemeen beheerde hulpbronnen.

Ondersteunende instrumenten in regio's met natuurlijke beperkingen:

• Het Japanse instrument dat boeren in heuvelachtige en bergachtige gebieden ondersteunt, biedt unieke kansen om een ​​lokale afstemming van voorwaarden (baseline aangepast aan lokale behoeften via een gezamenlijke aanpak van habitat- en landschapsbeheer) te combineren met inkomensondersteuning.

Innovatie en kennis:

• De beoordeelde onderzoeks- en innovatie-instrumenten hebben het potentieel om toepasbare oplossingen voor specifieke kwesties te bieden. Integratie van netwerkvorming en verspreiding van voorlichtingsactiviteiten in ondersteunde (onderzoeks-) projecten zou de doeltreffendheid van oplossingen en opname in de praktijk kunnen vergroten.