Nieuws

Film over het belang van bodem-informatie voor het inrichten van gebieden

Published on
18 januari 2023

Wat weten we van het water in de grond? En hoe komen we aan informatie over de bodem als we die nodig hebben? Om meer inzicht te geven in het belang van bodeminformatie heeft Wageningen Environmental Research een korte film gemaakt met als titel ‘Veldwerk en de toepassing van bodeminformatie’.

Verandering leefomgeving

Onze leefomgeving verandert. Er is vraag naar ruimte voor woningbouw en landbouw. Klimaatverandering zorgt voor periodes met droogte en wateroverlast. Er is bodemdaling in veengebieden en uitstoot van broeikasgassen. Rijk, provincie, gemeente en waterschap ontwikkelen beleid en voeren dialoog met belanghebbenden over deze ontwikkelingen.

Kennis bodem en grondwater

Kennis over de bodem en de grondwaterspiegel is hierbij van groot belang. Bodem, terreinvormen en grondwater bepalen welke locaties geschikt zijn voor verschillende vormen van landgebruik en hoe deze kunnen worden ingericht. Informatie hierover wordt verzameld met veldopnamen en zichtbaar gemaakt op kaarten.

Bodemonderzoek in Vijfheerenlanden

De film laat zien hoe gegevens verzameld worden door Wageningen Environmental Research in Vijfheerenlanden. Sinds de laatste metingen jaren geleden is daar de veenbodem gedaald. Door oxidatie zijn de veenlagen dunner geworden of zelfs helemaal verdwenen. Vandaar dat de bodem opnieuw in kaart moet worden gebracht. Provincie Utrecht en waterschap Rivierenland maken gebruik van de verzamelde gegevens.

Bodemkundig Informatiesysteem Nederland

Alle gegevens die Wageningen Environmental Research verzamelt over bodem, terreinvormen en grondwater, worden opgeslagen in het Bodemkundig Informatiesysteem Nederland. Deze gegevens worden geleverd aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is bronhouder van deze gegevens in de BRO. Het ministerie heeft deze taak neergelegd bij WOT Natuur & Milieu. Wageningen Environmental Research (WENR) beheert deze informatie in opdracht van WOT, en houdt deze actueel.

De gegevens zijn voor iedereen toegankelijk via www.broloket.nl en www.bodemdata.nl.