Nieuws

Fors lagere gewasopbrengsten voor Koeien & Kansen-bedrijven

Gepubliceerd op
18 april 2019

In 2018 is de gemiddelde gras- en maïsopbrengst op de Koeien & Kansen-bedrijven ongeveer 2900 kilo droge stof lager dan in 2017. Dit is een gevolg van de aanhoudende droogte in 2018. Door de droogte was ook de gemiddelde eiwitproductie van grasland bijna 20 procent lager dan in de voorgaande jaren.

De gemiddelde grasopbrengst op de Koeien & Kansen-bedrijven was in 2018 bijna 9100 kilogram droge stof per hectare. Uit figuur 1 blijkt dat de grasopbrengst bijna 2900 kilgoram droge stof per hectare lager is dan in 2017, toen de gemiddelde grasopbrengst op ruim 11.900 kilogram droge stof per hectare uitkwam. Alle bedrijven hebben in 2018 een lagere grasopbrengst dan in 2017. De langdurige droge periode in de zomer is hier waarschijnlijk een verklaring voor.

Figuur 1: Netto grasopbrengst (kg ds / ha) op Koeien & Kansen-bedrijven in 2016-2018.
Figuur 1: Netto grasopbrengst (kg ds / ha) op Koeien & Kansen-bedrijven in 2016-2018.

De droogte heeft op bedrijf 4, gelegen op jonge zeeklei, het minste effect gehad op de opbrengsten. Op dit bedrijf lag de droge stofopbrengst slechts 200 kilogram per hectare ten opzichte van het vorige jaar. Op bedrijf 1, ook gelegen op kleigrond daalde de grasopbrengst het meest met 6500 kilogram droge stof per hectare ten opzichte van 2017. Toch realiseerde dit bedrijf nog steeds de hoogste grasopbrengst, met ruim 14.700 kilogram droge stof per hectare, van alle de Koeien & Kansen-bedrijven. Veertien van de 17 bedrijven haalden in 2018 minder dan 10.000 kilogram droge stof uit  gras van hun land. In 2017 waren dat slechts drie bedrijven.

Bijna 20% minder eiwit van grasland

Figuur 2: Stikstofopbrengst (kg N / ha) van grasland op Koeien & Kansen-bedrijven in 2016-2018.
Figuur 2: Stikstofopbrengst (kg N / ha) van grasland op Koeien & Kansen-bedrijven in 2016-2018.

De lage grasopbrengst van 2018 beïnvloedt ook het percentage eiwit dat daadwerkelijk op eigen land wordt geteeld. Lees: Weinig eiwit met krachtvoer voeren verhoogt de grondgebondenheid. Gemiddeld over drie jaar halen de Koeien & Kansen-bedrijven 63% van eigen land en uit de buurt. In 2018 was dit percentage 60%. Figuur 2 laat zien dat de gemiddelde stikstofopbrengst van grasland, die gerelateerd is aan de eiwitproductie, in 2018 op de Koeien & Kansen-bedrijven uitkomt op 265 kg N per hectare. In 2017 was dit nog bijna 330 kilogram N per hectare. Dit is een daling van bijna 20%. Alleen bedrijf 4 wist in 2018 meer eiwit van eigen grasland te halen. De iets lagere grasopbrengst werd op dit bedrijf ruimschoots gecompenseerd door het hogere RE-gehalte, dat steeg van 170 g RE per kilogram droge stof in 2017 naar 196 g RE/kilogram droge in 2018.

Lagere maisopbrengsten

Na de hoge gewasopbrengsten van maïsland in 2017, komt de gemiddelde maïsopbrengst op de Koeien & Kansen-bedrijven uit op ruim 15.100 kilogram droge stof per hectare. Dit is (ook) bijna 2900 kilogram droge stof lager dan gemiddeld in 2017. In tegenstelling tot grasland zijn er in 2018 bij maïsland wel een aantal bedrijven die een hogere opbrengst haalden dan in 2017. Op de bedrijven 1 en 2 stijgen de opbrengsten fors  met respectievelijk 5500 en 4000 kilogram droge stof per hectare. Ook op de bedrijven 3 en 6 is de maïsopbrengst in 2018 hoger dan in 2017. Om verschillende redenen is de mais op deze bedrijven niet verdroogd. Denk hierbij aan goede vochtvoorziening van de bodem, vruchtwisseling, gunstigere weersomstandigheden en intensief beregenen. Op veel Koeien & Kansen-bedrijven is de maïsopbrengst in 2018 echter veel lager dan in 2017. Bedrijf 16 haalt door de droogte in 2018 ruim 10 ton droge stof minder van het maïsland dan in 2017. Ook op de bedrijven 9, 12, 13 en op De Marke daalde de maïsopbrengst flink  met 5000 tot 10000 kilogram droge stof per hectare. Al met al heeft de droogte in 2018 op meeste Koeien & Kansen-bedrijven een forse invloed gehad op de gewasopbrengsten.