Nieuws

Werken aan nul-emissie van nutriënten in Glastuinbouw Waterproof

Gepubliceerd op
12 mei 2016

In de Topsector T&U PPS Glastuinbouw Waterproof werkt Wageningen UR Glastuinbouw samen met LTO Glaskracht Nederland en andere partners aan oplossingen om een nul-emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het water mogelijk te maken. Verschillende projecten lopen al en dit jaar komt er een project vanuit de Club van 100 bij over nutriëntenmonitoring bij substraatteelt.

Lopende projecten Glastuinbouw Waterproof

In 2016 wordt het onderzoek voortgezet naar recirculatie bij potorchidee en cymbidium, wordt er gewerkt aan een emissiearme lisianthusteelt op substraat, en aan het beheersen van ziekten in chrysantenteelt op water. Daarnaast gaat veel aandacht uit naar de verplichte zuivering van lozingswater. Samen met toeleveranciers wordt onderzocht op welke wijze zuiveringstechnologie het beste in de praktijk kan worden toegepast.

Nieuw project vanuit de Club van 100

Nieuw dit jaar is een project medegefinancierd door de Club van 100. Hierin wordt een nutriëntenmonitoring- en bewakingssysteem voor substraatteelten ontwikkeld. Doel is dat er meer vertrouwen komt in de kwaliteit van de recirculerende voedingsoplossing, waardoor lozingen overbodig worden.

Bedrijven dringen emissie van meststoffen terug

De emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen blijven een belangrijk aandachtspunt voor de glastuinbouw. Bedrijven moeten door wet- en regelgeving steeds verdere stappen zetten om spui en uitspoeling terug te dringen, en worden vanaf 2018 verplicht om lozingswater te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen.

Glastuinbouw Waterproof

Ook buiten Glastuinbouw Waterproof werkt Wageningen UR aan nieuwe kennis die direct of op termijn toepasbaar zijn in de praktijk. Meer informatie hierover op:  www.glastuinbouwwaterproof.nl