Nieuws

Hightech voor meer biodiversiteit rondom Dairy Campus

Gepubliceerd op
5 maart 2019

Op Dairy Campus heeft afgelopen maand en ontwerpsessie plaatsgevonden rondom biodiversiteit en hightech. Onderzoekers en experts hebben samen gezocht naar een kansrijke route naar moderne natuurinclusieve melkveehouderij bij een gelijkblijvende rentabiliteit en met de inzet van hightech. Met deze uitgangspunten is een eerste verkenning gedaan naar de mogelijkheden op en rondom Dairy Campus. De resultaten hiervan zijn samengevat in een poster ‘Biodiversiteit en Hightech’.

Deze ontwerpsessie is fase 2 binnen het project ‘High-tech voor meer biodiversiteit’, waarmee in 2018 een start is gemaakt. De aanleiding hiervoor was de wens naar meer biodiversiteit vanuit de maatschappij. Meer biodiversiteit ontstaat onder meer door extensivering van het grondgebruik in de melkveehouderij. Dit gaat in de praktijk vaak gepaard met een lagere totale ruwvoer- en melkproductie op bedrijfsniveau. In sommige gevallen levert dit een plusje op de melkprijs op, maar in de meeste gevallen is extensivering van het gehele bedrijf geen optie. In dit project ‘High-tech voor meer biodiversiteit’ wordt op dit moment gewerkt aan strategieën, waarin gezocht wordt naar een bedrijfssystemen die zorgen voor meer biodiversiteit met minimaal een gelijkblijvend bedrijfsresultaat en met de inzet van hightech. Met de inzet van deze nieuwe technieken streven zij er naar om op 75% van het totale areaal een maximale ruwvoerproductie te realiseren. De overige 25% van het areaal kan dan ingericht worden met maatregelen die bijdragen aan meer biodiversiteit.

Randvoorwaarden en dilemma’s

Klik op de afbeelding voor vergroting
Klik op de afbeelding voor vergroting

De resultaten uit deze ontwerpsessie zijn gebundeld in een visual ‘Biodiversiteit en Hightech’. In deze afbeelding is een opsomming gemaakt van de noodzakelijke randvoorwaarden en de dilemma’s rondom het toepassen van natuurinclusieve landbouw op het melkveebedrijf en haar directe omgeving. Tijdens deze sessie hadden de onderzoekers en experts zeker ook aandacht voor zaken zoals, het realiseren van 65% RE van eigen land, continuïteit waarborgen van grasland en beheer, vastleggen van CO2, verhogen organische stof in de bodem, optimale inzet van aanwezige dierlijke mest en natuurlijk de inzet van hightech.

Ontwikkelen plan biodiversiteit op Dairy Campus

De resultaten uit deze verkenning worden momenteel uitgewerkt in een uitvoeringsplan voor Dairy Campus. Dit plan krijgt op een zodanige manier invulling dat het ook toepasbaar is voor andere melkveebedrijven. De ambitie is om binnen 5 jaar maximaal 25% van de oppervlakte op Dairy Campus in te richten met maatregelen die zorgen voor meer biodiversiteit en waarbij de rentabiliteit overeind blijft. Hierbij gaan ze gebruik maken van de inzet van hightech, zoals opbrengstmonitoring (vanaf machine, drone of satelliet) vaste rijpaden, precisiebemesting, bodemscans. Zij streven er dan naar om op 75% van het totale areaal een maximale ruwvoerproductie te realiseren, zodat erop de andere hectares meer ruimte is voor bijvoorbeeld weidevogelbeheer.