Nieuws

Hoe kan biologische bestrijding ook in de winter succesvol zijn?

article_published_on_label
21 februari 2023

In kassen kan het klimaat tot op grote hoogte kan worden gestuurd. Toch zijn de klimaatcondities in veel glastuinbouwgewassen in de winterperiode minder optimaal voor de biologische plaagbestrijding. De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research onderzoekt strategieën die de effectiviteit van biologische plaagbestrijding onder minder goede klimaatomstandigheden (temperatuur, licht, RV) kunnen verhogen.

In de gerberateelt is de biologische plaagbestrijding in de winter een uitdaging door de relatief lage teelttemperaturen. Sluipwespen zoals Encarsia formosa, die in de zomer samen met roofmijten kaswittevlieg vaak goed onder controle kunnen houden, zijn in de winter vrijwel niet actief, terwijl de kaswittevlieg zelf zich nog wel kan doorontwikkelen. Telers willen daarom graag ‘schoon’ de winter in, wat betekent dat ze in het najaar chemisch ingrijpen.

WUR onderzoekt of telers ook ‘sterk’ de winter in kunnen gaan, met behulp van ‘standing armies’ van natuurlijke vijanden die al in de zomerperiode zijn opgebouwd. Hiervoor zijn onder meer verschillende soorten roofwantsen onderzocht. De vraag was daarbij of deze ‘standing armies’ tijdens de winterperiode stand konden houden en in hoeverre ze vervolgens kaswittevlieg onder controle konden houden tijdens een relatief zonnig voorjaar (met hogere bijbehorende kastemperaturen) en een relatief grijs voorjaar (met lagere bijbehorende kastemperaturen).

Een nadeel is dat sommige interessante soorten roofwantsen bij kortedag in winterrust kunnen gaan. Daarom is er tevens gekeken of winterrust in deze soorten kon worden voorkomen met een verlenging van de daglengte met lage-intensiteit blauw LED-lampen. De bestrijding van wittevlieg in de winter en in het voorjaar bleek inderdaad beter te verlopen wanneer de roofwantsen werden ondersteund door deze lage-intensiteit blauwe LED verlichting.

In de paprikateelt kan het gebrek aan licht bij de start van een nieuwe teelt in de winterperiode een beperkende factor vormen voor de opbouw van populaties van natuurlijke vijanden. Daarom onderzoekt WUR het gebruik van bankerplanten met alternatieve bladluis, om al in de beginperiode van de teelt populaties van zweefvliegen en lieveheersbeestjes op te bouwen. Uit de proeven van afgelopen jaar bleek dat het toevoegen van een lichtbron bij de bankerplanten de ontwikkeling en overleving van de larven van deze natuurlijke vijanden kan verhogen.

Het onderzoek wordt gedaan in het kader van het PPS-project ‘Jaarrond biologische bestrijding’ dat wordt gefinancierd door de Club van 100 Glastuinbouw, de Stichting Kijk en het ministerie van LNV.