Nieuws

Internationale projecten versterken het onderzoek ruwvoerder en vruchtwisseling

Gepubliceerd op
20 oktober 2017

In 2017 zijn een tweetal internationale projecten gestart; IWMPRAISE en DiverIMPACTS. Voor de teeltsystemen van mais, wordt in deze projecten gebruik gemaakt van de experimenten en samenwerking in het pakket ruwvoeder en vruchtwisseling. Hierdoor kunnen extra waarnemingen worden gedaan en wordt er extra (inter)nationaal kennis uitgewisseld.

IWMPRAISE

Dit project richt zich op de ontwikkeling van robuuste productiesystemen door de ontwikkeling en toetsing van vier contrasterende teeltmanagement systemen. Het doel is een verminderde afhankelijkheid van chemische onkruidbestrijding in de gehele rotatie. Diversiteit in ruimte en tijd van de teeltmanagementsystemen en de complexe interactie tussen bodembewerking, onkruidbestrijding en bodemkwaliteit vormen de basis voor de beoogde onafhankelijkheid van herbiciden.
Meer informatie op de website van IWMPRAISE.

DiverIMPACTS

Het doel van het project DiverIMPACTS is het inzetten en benutten van gewasdiversiteit voor productieve, weerbare en duurzame Europese productieketens. DiverIMPACTS richt zich op onderzoek en ontwikkeling van weerbare en diverse plantaardige productiesystemen in Europa. In de landbouw is een continue schaalvergroting gaande. Niet alleen het aaneengesloten oppervlak van één enkel gewas neemt toe, maar ook de genetische diversiteit in gewassen wordt door veredeling steeds kleiner. Dit is zorgelijk, want diversiteit is een belangrijke bouwsteen van weerbaarheid. DiverIMPACTS benadert gewasdiversiteit vanuit twee invalshoeken: diversiteit in tijd en diversiteit in ruimte door allerlei mogelijke varianten, zoals diversiteit van het bouwplan, vruchtwisseling, introductie van nieuwe gewassen, onderzaai, groenbemesters, mengteelten en perceeldimensionering.
Meer informatie op de website van DiverIMPACTS.

IWMPRAISE
DiverIMPACTS