Nieuws

Klei in zand helpt maisgroei met ruim 10 procent

article_published_on_label
20 juni 2022

Klei is toegevoegd aan zandbodems op melkveeproefbedrijf De Marke met als doel om de zandbodem voor landbouwdoeleinden te verbeteren. Voor het maisperceel werd vastgesteld dat het vochthoudend vermogen vergroot word door het toevoegen van zware klei, en hier werden significant hogere opbrengsten gemeten dan bij de niet behandelde proefvelden.

Na drie groeiseizoenen meten aan proefvelden waar klei aan toegevoegd is concluderen we dat:

  • De klei kan goed met de vaste mestverspreider of kraan aangebracht worden. Op grasland kan een laagje van 1,7 cm aangebracht worden. Wel wordt aanbevolen de klei voldoende droog aan te brengen anders treedt versmering op.
  • Het vochtgehalte in de maisproefveldjes met 10 cm zware klei is significant hoger dan bij de referentieveldjes.
  • De maisopbrengst is significant hoger op de proefvelden met 10 cm zware klei. Meeropbrengsten van 11% (2020) en 13% (2021) zijn vastgesteld. Ook voor de overige behandelingen werden meeropbrengsten vastgesteld, zij het in mindere mate en nog niet significant.
  • Voor het grasland zijn geen meeropbrengsten gemeten, wel een hoger vochtgehalte.

Enkele aanbevelingen zijn:

  • Ga door met meten zodat mogelijk significante verschillen tussen de behandelingen 5 en 10 cm lichte klei, 5 cm zware klei en de referentie vastgesteld kunnen worden.
  • Gebruik de percelen waar boeren momenteel klei op aanbrengen om nitraat in het grondwater te meten.
  • Onderzoeken of het toevoegen van afbreekbare organische stof kan leiden tot verhoging van het bodemleven om hiermee de menging van de klei door het zand te stimuleren.
  • Onderzoek de oorzaak van de afwijkende resultaten van de bemestingsanalyses bodem.

Voor een uitgebreide beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden, resultaten en conclusies verwijzen we naar de uitgekomen rapportage: Effecten van verrijking zandbodem met klei op mais- en grasteelt op melkveeproefbedrijf ‘De Marke’

Textuurdriehoek met ligging huidige bodem de Marke (rode ster) en gewenste verschuiving na aanbrengen klei (rode pijl).
Textuurdriehoek met ligging huidige bodem de Marke (rode ster) en gewenste verschuiving na aanbrengen klei (rode pijl).