Nieuws

Meerjarig onderzoek optimalisatie duurzame teeltsystemen, tweede jaar

Gepubliceerd op
24 september 2021

Vorig jaar is er vanuit de PPS Ruwvoer, Bodem & Kringlooplandbouw op proefbedrijf Vredepeel een meerjarig veldexperiment met snijmais op zandgrond gestart. Hierin worden een aantal teeltsystemen vergeleken (zie ook nieuwsbericht 4 juni 2020). Het doel is om het effect van een aantal afzonderlijke duurzaamheidsmaatregelen te bepalen op zowel gewasopbrengst en kwaliteit als bodemkwaliteit. In dit artikel een paar impressies van de stand van het gewas in het tweede jaar.

De systemen zijn daarom thematisch ingestoken en gericht op continuteelt. Binnen een ander werkpakket van de PPS Ruwvoer, Bodem & Kringlooplandbouw wordt o.a. mais-gras vruchtwisseling onderzocht. Wel wordt sorghum meegenomen als mogelijk alternatief voor snijmais. De teeltsystemen die in het meerjarig veldexperiment worden onderzocht zijn:

 1. Traditioneel (referentie)
  Maisteelt volgens de huidige praktijk, zonder inzet van glyfosaat
 2. Chemievrij
  Geen zaaizaadontsmetting en geen chemische onkruidbestrijding
 3. Geen kunstmest (kringloop van nutriënten)
  Alleen dierlijke mest van eigen bedrijf, eventueel aangevuld met verwerkte mest uit de regio
 4. Bodemkwaliteit (gereduceerde grondbewerking +extra org.stof aanvoer)
  Striptill + drijfmest in de rij, daarnaast aanvoer van compost

 5. Bemesten op onttrekking (balansmais)
  Nutriënten bemesten op onttrekking
 6. Vruchtwisseling van mais en sorghum (1 jaar mais: 1 jaar sorghum)
 7. Sorghum continuteelt

Naast effecten op opbrengst en kwaliteit van het gewas wordt er ook gekeken naar diverse bodemkwaliteitsparameters en nitraatuitspoeling. In het eerste jaar waren er nog geen significante verschillen in opbrengst tussen de verschillende teeltsystemen met mais. De gemiddelde maisopbrengst was 22,5 ton ds per ha en de gemiddelde sorghumopbrengst was 17,5 ton ds per ha.

Stand gewas

Hieronder een aantal afbeeldingen van de stand van het gewas op 11 augustus. De mais van de behandeling “Chemievrij” moest dit jaar vanwege een slechte opkomst na ca. twee weken over gezaaid worden. Vanwege de trage start van de overige mais dit voorjaar bleef de ontwikkeling van de mais van deze behandeling nauwelijks achter. De mais van “Bodemkwaliteit” lijkt wat stikstofgebrek te hebben t.o.v. die van “Traditioneel”.