Nieuws

Minder inkomen in 2016 voor Koeien & Kansen-deelnemers

Gepubliceerd op
19 december 2017

In het jaar 2016 hadden de Koeien & Kansen-deelnemers, net als alle melkveehouders, voor het tweede jaar op rij te maken met een lage melkprijs. Het inkomen op de Koeien & Kansen-bedrijven ligt gemiddeld iets lager ten opzichte van de rest van de Nederlandse melkveesector. Het saldo rundveehouderij was vrijwel vergelijkbaar bij een fors hogere intensiteit.

De Koeien & Kansen-bedrijven zijn groter en intensiever dan het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf. Dat blijkt op basis van cijfers uit het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research. De gemiddelde melkleverantie is met ongeveer 1,25 miljoen kilo circa 4 ton groter dan het Nederlands gemiddelde. De intensiteit is met bijna 22.000 kilogram melk per hectare voedergewas ongeveer 6.000 kilogram hoger dan op het gemiddelde bedrijf.

Wel meer koeien, niet meer inkomen

Het idee bij bedrijfsvergroting is dat meer omzet via meer koeien en meer melkleverantie zal leiden tot een hoger inkomen op bedrijfsniveau. Mogelijk niet per koe of per kilogram melk, maar wel op bedrijfsniveau. Het lijkt erop dat een grotere bedrijfsomvang in 2016 juist meer druk op het inkomen legde. De lage melkprijs zorgde nogal eens voor een negatief inkomen per kilogram melk, terwijl dit in 2015 nog een licht positief inkomen was. En bij een grote omvang wordt het totale inkomen dan ook negatief. Dit fenomeen speelde een aantal Koeien & Kansen bedrijven ook parten, waardoor het gemiddelde inkomen achter bleef bij het Nederlands gemiddelde. Overigens was de variatie erg groot. Er zijn ook een aantal bedrijven binnen Koeien & Kansen die ook in 2016 nog zoveel verdienden dat er flink belasting betaald moest worden.

Niet strijdig met goede milieuprestatie

Het gemiddelde saldo op de Koeien & Kansen bedrijven was vrijwel vergelijkbaar met het Nederlands gemiddelde. De voerkosten waren iets hoger, maar de overige veekosten en de gewaskosten lagen iets lager dan het Nederlands gemiddelde. Voer-, vee- en gewaskosten zijn vaak ook kosten die te maken hebben met milieuthema’s. Binnen het project Koeien & Kansen wordt vrij veel aandacht besteed aan milieuthema’s, zoals de benutting van stikstof en fosfaat en was er vooral ook aandacht voor schoon water. Ondanks dat de deelnemers bovengemiddeld aandacht hebben voor deze onderdelen van het bedrijf, zijn de voerkosten, de overige veekosten en de  gewaskosten op Koeien & Kansen-bedrijven gemiddeld nauwelijks hoger dan op het gemiddelde  Nederlandse melkveebedrijf.

Grote variatie in resultaten

De variatie tussen de Koeien & Kansen-bedrijven is echter groot, net zoals bij de hele groep Nederlandse melkveebedrijven. Een paar bedrijven houdt in het qua melkprijs ongunstige jaar 2016 beduidend meer dan €100.000,- over voor privé, belastingen en (vervangings)investeringen, maar een ander deel heeft een economisch resultaat dat fors lager is dan het Nederlands gemiddelde en heeft te maken gehad met liquiditeitsproblemen waarvoor oplossingen gezocht moesten worden. Hoge financieringslasten en de melkverwerker waaraan wordt geleverd zijn hiervoor belangrijke verklaringen. De melkprijs was bij de Koeien & Kansen-bedrijven gemiddeld lager dan het Nederlands gemiddelde doordat verhoudingsgewijs minder K&K-deelnemers hun melk leveren aan de best uitbetalende verwerkers.