Nieuws

Monitoringsplan geeft inzicht biomassastromen Eytemaheert

Gepubliceerd op
11 november 2021

Stapsgewijs wil Eytemaheert de kringloop op het eigen bedrijf verbeteren door het verlies van nutriënten en koolstof te beperken. Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben een monitoringsplan opgesteld om inzicht te krijgen in de verschillende biomassastromen.

Bij de start van het project is veel aandacht besteed aan het uitwerken van een monitoringsplan waarbij 150 ha van het bedrijf is opgesplitst in vijf blokken (zie figuur). Deze opsplitsing is nodig om inzicht te krijgen in de stofstromen (NPK en organisch stof) tussen de vijf bedrijfsonderdelen natuur, grasland huiskavel voor beweiden melkvee, kruidenrijk grasland voor beweiden jongvee, vaarzen en stieren,  onbeweid kruidenrijk grasland en akkerbouw.

Inzicht in biomassastromen

De kern van het onderzoek op Eytemaheert is inzicht in de hoeveelheden en samenstelling van de biomassastromen tussen deze vijf blokken en de productie van melk en vlees. Deze kennis is ook toe te passen op gebiedsniveau, waarbij verschillende bedrijven onderling samenwerken. Het is daarom van belang om de kennis te delen met de twee andere IBP-VP projecten: Boermarke Zeijen en Vernieuwing bedrijfssystemen Akkerbouw en Veehouderij.

Monitoringsplan

Belangrijke onderdelen van de biomassastromen zijn de mest-, voer- en voedselproducten. De innovaties op Eytemaheert zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteits van de bodem en deze producten. Het monitoringsplan geeft inzicht in:

  1. De gevolgen van nieuwe mestproducten op bodemleven, biodiversiteit en de hoeveelheid en kwaliteit van de voerproducten. De eerste stap is een nulmeting van met name bodemkwaliteit en graslandkatering.
  2. De gevolgen van de kwaliteit van nieuwe voerproducten in combinatie met het veeras Groninger Blaarkop op de kwaliteit van zuivel, vlees en de gezondheid van de dieren.
  3. De optimale verhouding tussen het produceren van vlees en zuivel in relatie tot de optimale leeftijd van de melkveestapel. Ook wordt onderzocht of het restproduct wei bij het maken van kaas te gebruiken is als voeding voor melk- of vleesvee.

Het Monitorings is visueel weergegeven in onderstaande figuur:

Klik op de afbeelding voor een vergroting
Klik op de afbeelding voor een vergroting

Samenwerking

Natuurboerderij Eytemaheert is een kraamkamer voor natuur en landbouw innovaties. Eytemaheert en WUR zijn een samenwerking aangegaan op het gebied van kringlooplandbouw. Provincie Drenthe financiert het onderzoek voor de komende paar jaar vanuit het interbestuurlijk programma vitaal platteland (IBP-VP).