Nieuws

Nieuwe video over onderzoek naar stikstofdynamiek op zand

Gepubliceerd op
22 december 2021

In het kader van de PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw – werkpakket Vruchtwisseling, werd een nieuwe meerjarige proef op zand (Vredepeel) ontworpen en in het najaar van 2020 gestart. In de proef worden verschillende in het najaar gezaaide gewassen en hun effect op de stikstofdynamiek en uitspoeling gevolgd. Daarnaast worden er verschillende hoofdgewassen geteeld (naast mais ook gras/luzerne, tarwe/winterveldboom, klaver/gras, gras, graan of voederbieten).

De mais, teeltseizoen 2020, is geoogst op 18 september 2020. De groenbemesters zijn gezaaid op 30 september 2020. De opzet voorziet in herhaling van de uitvoering in een tweede set velden in 2021/2022. Bekijk hieronder de beelden van deze proef:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Stikstofconcentraties

In het najaar zijn boeren verplicht om, na mais op zand, een vanggewas te zaaien om stikstof uitspoeling te voorkomen. Daarbij moeten ze een goede dichtheid graan of gras bereiken. Discussiepunt is in hoeverre het mengen van vlinderbloemigen in het vanggewas voldoende effectief is in het wegvangen van stikstof. Daartoe voeren onderzoekers in het najaar bodemanalysen uit en trekken ze in februari monsters van het water in pijlbuizen op het veld. Daarin bepalen ze de stikstofconcentraties en vergelijken ze die met de norm. Tot nog toe is er geen significant verschil tussen de verschillende vanggewassen en de combinaties met vlinderbloemigen en blijven de concentraties gemiddeld onder de norm.

Grafiek stikstof in grondwater februari 2021