Nieuws

Nutri2Cycle: naar een echte kringloopeconomie

Gepubliceerd op
11 december 2018

In de komende vier jaar zullen negentien organisaties uit twaalf EU-landen, waaronder Wageningen Environmental Research, samenwerken om nutriëntenkringlopen te sluiten. Het Nutri2Cycle-project streeft naar een echte kringloopeconomie. Door de bestaande nutriëntentekorten in Europa aan te pakken, kan de uitstoot van broeikasgassen worden teruggedrongen, de bodemaantasting worden verminderd en zal de EU meer zelfvoorzienend worden op het gebied van energie en nutriënten.

Duurzame landbouwproductie

De Europese landbouw wordt nog altijd gekenmerkt door een hoge uitstoot van broeikasgassen en een grote mate van inefficiëntie als het gaat om de terugwinning van koolstof en het hergebruik van belangrijke nutriënten voor planten (stikstof en fosfor). Het Nutri2Cycle-project brengt bij verschillende landbouwbedrijven in Europa de stromen van stikstof (N), fosfor (P) en koolstof (C) in kaart en analyseert de daaraan gerelateerde milieuproblemen.  

“De terugwinning van stikstof en fosfor bij landbouwbedrijven kan aanzienlijk worden verbeterd door een betere synergie tussen veeteelt en gewasproductie,” zegt Jan Peter Lesschen van Wageningen Environmental Research. “Deze verbeteringen zullen ervoor zorgen dat koolstof weer in de bodem terechtkomt en dat de uitstoot van broeikasgassen verminderd wordt. Dit kan worden gecombineerd met energieproductie voor eigen gebruik op het landbouwbedrijf.”

Het Nutri2Cycle-project richt zich op de gehele keten, van landbouwbedrijf tot eindgebruiker. De resultaten zullen op regionaal, nationaal en Europees niveau verspreid worden via regionale werkgroepen, nationale taskforces en Europese stakeholders. Jan Peter Lesschen: “In de eerste fase van ons project zullen we duurzame bedrijfsmodellen ontwerpen, testen en implementeren voor het terugwinnen en recyclen van nutriënten. In een laatste fase zullen we in kaart brengen hoe de producten die op die manier ontstaan, kunnen worden geëtiketteerd en bij de eindgebruikers terechtkomen.

Naast de input voor de landbouwsector zal Nutri2Cycle ook input leveren voor effectieve Europese regelgeving om de uitstoot te verminderen en Europa meer zelfvoorzienend te maken qua voedselproductie, energie en nutriënten.  

Een uitgebreid netwerk van deskundigen

Het project brengt vooraanstaande experts op het gebied van nutriëntencycli samen die eerder ook al actief betrokken waren bij voorgaande nationale en Europese projecten, alsmede bij de EIP-focusgroep voor nutriëntenrecycling, gecoördineerd door de Europese Commissie. Het projectconsortium bestaat uit onderzoeksinstituten, universiteiten, landbouworganisaties en Europese NGO's die de kringloopeconomie promoten.