News

Naar een meer realistische schatting van de risico’s van bodemverontreiniging

Published on
September 17, 2015

De risico’s van bodemverontreiniging worden tot op heden bepaald aan de hand van de totale hoeveelheid verontreiniging in de grond. Op basis daarvan stelt de overheid vast of er maatregelen moeten worden genomen of niet. “Maar dat is eigenlijk niet realistisch,” zegt Joop Harmsen. “Het gaat niet zozeer om wat er in zit, maar om wat er uit komt.”

De normstelling voor risico's van bodemverontreiniging wordt bepaald aan de hand van gemeten totaal-gehalten aan stoffen in de bodem. Dat leidt in de praktijk vaak tot overschatting van de risico’s. Want niet alle verontreiniging die in de grond zit veroorzaakt werkelijk schade aan de omgeving. In de wetenschappelijke wereld wordt al langer gediscussieerd over de mogelijkheden om risico’s voortaan te baseren op biobeschikbaarheid. Dus op dat deel van de verontreiniging dat werkelijk toegankelijk of beschikbaar is voor planten of dieren en daadwerkelijk schade kan veroorzaken. “Heel kort door de bocht gaat het dus niet om wat er in de bodem zit, maar om wat er aan gevaarlijke stoffen uit komt,” zegt Joop Harmsen. “Maar in wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp is er een grote verscheidenheid in terminologie en uitleg, zoals bioavaialbility, bioaccessibility, chemical activity en dergelijke. Dat is geen goede basis om regelgeving op te baseren.”

Het ontbrak tot op heden dan ook aan een eenduidig concept om op basis van de werkelijke beschikbaarheid van verontreinigende stoffen een realistische inschatting te maken van de risico’s ervan. In een nieuwe publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Environmental Science & Technology schetst Joop Harmsen met collega’s voor het eerst een eenvoudig en goed uitlegbaar concept voor biobeschikbaarheid. “We hebben daaraan ook meetbare parameters gekoppeld. Zo wordt het mogelijk om biobeschikbaarheid op te nemen in regelgeving en over eventuele sanering van gronden te beslissen op basis van metingen en daadwerkelijke risico’s.”

Klik hier voor ‘From bioavailability science to regulation of organic chemicals