Nieuws

Sorghum lijkt perspectiefvol als voedergewas in Nederland

Gepubliceerd op
4 december 2017

Sorghum kan snijmaïs vervangen. Dat blijkt uit een literatuurstudie van Wageningen Livestock Research. In vergelijking met snijmaïs levert een aantal van de tot nu toe veredelde rassen meer droge stof, eiwit en zetmeel per hectare. Sorghum kan bovendien goed tegen droogte, draagt meer bij aan koolstofvastlegging in de bodem, gaat bodemerosie tegen en geeft minder kans op mycotoxinenbesmetting.

Met een productie van bijna 60 miljoen ton graan is sorghum een van de vijf belangrijkste graangewassen in de wereld. De Europese productie is laag, ongeveer 0,3 miljoen ton. Als voedergewas is sorghum vooral van betekenis in Zuid-Amerika. In Europa is kennis over het gebruik als voedergewas voor melkvee met name opgedaan in Frankrijk en Italië.

Sorghum efficiënt met water en meststoffen

Een voedergewas sorghum met voldoende energie kent zowel groen blad als graan. Sorghum groeit op gronden waar ook snijmaïs het goed doet en kan in korte tijd veel voedingsstoffen opnemen. Sorghum gaat efficiënt om met voedingsstoffen – vooral stikstof – en water. De gangbare plagen en ziekten bij sorghumteelt treden in Noordwest-Europa veel minder of in het geheel niet op.

Bovendien is sorghum geen gastheerplant voor de maïswortelboorder. Bij de rassenkeuze en teelt in het gematigde klimaat van Noordwest-Europa moet er vooral rekening gehouden worden met de kans op vorst en voldoende afrijping in het najaar.

Voedergewas voor melkvee in Nederland?

Vanaf 2005 houdt een kweker in Oostburg, Zeeland, zich bezig met het veredelen van sorghum voor de teelt op een hogere breedtegraad met lange dagen en koele weersomstandigheden. In 2016 resulteerde dit in een proefveldonderzoek met zeven sorghumrassen en een snijmaïsras ter vergelijking.

Sorghum lijkt perspectiefvol als voedergewas in Nederland

De sorghumopbrengsten varieerden van 15 tot 20 ton droge stof per ha tegen 16 ton per ha voor snijmaïs. De verteringscoëfficiënten van de organische stof van de sorghumrassen lagen 2 tot 5% lager dan die van snijmaïs. Een ras leverde 10% hogere eiwitgehaltes en ca. 20% meer zetmeel per ha dan het snijmaïsras. Twee hybridenrassen (uit Nederland) leverden zelfs 55% en 60% meer zetmeel per ha dan snijmaïs. Lopend praktijkonderzoek moet uitwijzen of sorghum snijmaïs kan vervangen of interessant is als tussenteelt in een continuteelt van snijmaïs of in een combinatieteelt met wintergraan, bijvoorbeeld winterrogge gevolgd door sorghum.

Hogere koolstofvastlegging

De koolstofvastlegging van sorghum in de bodem is 4 tot 13 maal hoger dan van snijmaïs. Bovendien levert sorghum deze koolstofbijdrage sneller en in diepere bodemlagen (tot 210 cm diepte) dan snijmaïs (vooral in de laag 0-30 cm). Hierdoor draagt sorghum in tegenstelling tot maïs meer bij aan het tegengaan van bodem- en watererosie. Daarnaast emitteert een sorghumteelt minder broeikasgassen. Dit past goed in het Nederlandse klimaatactieplan dat eind 2017 uitkomt en waarin voor de landbouw waarschijnlijk de bodem als CO2-opslag wordt opgenomen als uitwerking van het klimaatakkoord van Parijs.