Nieuws

Verbetering samenhang natuur- en waterbeleid

Gepubliceerd op
5 juli 2022

In Nederlandse natuurgebieden die beschermd worden vanuit het Europese natuurbeleid, is de waterkwaliteit vaak beschermd vanuit het Europese waterbeleid. Onderzoekers van Wageningen Environmental Research hebben onderzocht hoe de samenhang in doelen, instrumenten, maatregelen en evaluatie tussen deze twee beleidsvelden verbeterd kan worden, om zo de gestelde doelen voor beide beleidsvelden dichterbij te brengen.

Europees natuur- en waterbeleid

In Nederlandse Natura 2000-gebieden die beschermd worden vanuit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR), wordt vaak ook de waterkwaliteit beschermd vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Voor beide richtlijnen is het een uitdaging om de gestelde doelen te behalen. Ondanks forse inspanningen van de overheid en andere partijen is de toestand van de natuur nog steeds zorgelijk, herstelt de biodiversiteit zich niet, is volledig doelbereik voor de VHR nog ver uit beeld en blijven andere waarden van natuur onder druk staan. Betere samenhang tussen deze beleidsvelden kan helpen om de doelen op beide gebieden te behalen.

Samenhang in doelen en locatie

Uit het onderzoek blijkt dat in veel Nederlandse Natura 2000-gebieden de doelen van de VHR in grote lijnen goed aansluiten bij de doelen van de KRW. Meer samenhang tussen de implementatie van de richtlijnen is hier dus mogelijk. Wel is het zaak dat de doelen ook binnen het gebied goed matchen: zowel de aanwezigheid van VHR-soorten en habitats als de waterkwaliteit kan namelijk ook binnen een gebied sterk wisselen. De uitdagingen voor natuur- en waterbeleid kunnen dan op verschillende plekken in het gebied liggen. Betrokkenen geven aan dat met name op die locaties waar het voor beide richtlijnen nog een uitdaging wordt om de doelen te bereiken, de motivatie voor meer samenwerking hoog is.

Verbeteren van de samenwerking

De samenhang in de inhoud en de afstemming van de instrumenten is in de meeste onderzochte gebieden al goed op orde. Het afstemmingsproces lijkt met name beïnvloed te worden door de kwaliteit van de samenwerking tussen organisaties en personen in het gebied. Dit kan in de vorm van een breder gebiedsproces waarin een gezamenlijk beeld van de opgaven ontwikkeld wordt, of door goede persoonlijke contacten tussen beleidsbetrokkenen. De samenhang van maatregelen en evaluatie kan nog verbeterd worden, door betere afstemming over de financiering, het effect van de maatregelen en de precieze locatie waar maatregelen uitgevoerd gaan worden.