Nieuws

Verkennend onderzoek naar permanente ondergewassen in maisteelt

Gepubliceerd op
15 juni 2022

Binnen de PPS-projecten Innovatieve maisteelt en Ruwvoer, Bodem & Kringlooplandbouw wordt verkennend onderzoek gedaan naar alternatieve bodembedekkers, die geschikt zijn als permanent ondergewas in de maisteelt. Met dit innovatieve onderzoek wordt gezocht naar kansrijke bodembedekkers die onkruidgroei onderdrukken, nutriëntenuitspoeling tegengaan en die niet met de mais concurreren. In de veldjes met bodembedekkers worden stroken gefreesd. In die stroken wordt in dezelfde werkgang de mais gezaaid. Er zijn nog enkele seizoenen nodig om de potentie van negen bodembedekkers aan te tonen.

Het jaarrond bedekt houden van de bodem in maisteelt is een mogelijke maatregel die de uitspoeling van nutriënten verder beperkt dan het zaaien van een vanggewas. Het ondergewas moet de bodem goed bedekken voor goede onkruidonderdrukking en minimale nutriëntenuitspoeling, maar het ondergewas moet ook zo min mogelijk concurrentie vormen voor de mais. Uit proeven met mais zaaien in een bestaande graszode, zonder doodspuiten, blijkt het gras altijd een te grote concurrent te vormen voor een goede maisontwikkeling.

Negen kandidaten

Door het Louis Bolk Instituut is daarom in 2018 binnen het netwerkproject “Boer, Bier en Water” een verkennend onderzoek gestart naar alternatieve bodembedekkers die als permanent ondergewas kunnen dienen in de maisteelt. Binnen de PPS-projecten Innovatieve maisteelt en Ruwvoer, Bodem & Kringlooplandbouw is dit onderzoek in 2021 vervolgd met een veldproef op zandgrond in De Glind.

De proef bestaat uit kleine proefveldjes met negen verschillende bodembedekkers:

  1. Hardzwenk + microklaver
  2. Roodzwenk
  3. Grote veldbies
  4. Bosaardbei
  5. Waldstenia
  6. Subterranean clover
  7. Trachystemon orientalis
  8. Symphytum grandiflorum 'Wisley Blue'
  9. Lamium garganicum

Als referentie wordt standaard maisteelt met onderzaai van Italiaans raaigras meegenomen.

Half mei werden er in één werkgang strookjes gefreesd (5-10 cm breed) en mais gezaaid in de verschillende bodembedekkers.
Half mei werden er in één werkgang strookjes gefreesd (5-10 cm breed) en mais gezaaid in de verschillende bodembedekkers.

Mais in bodembedekkers zaaien

In 2021 zijn de verschillende bodembedekkers gezaaid of geplant. Dit voorjaar (half mei 2022) is er met behulp van een strokenfrees mais gezaaid in de verschillende bodembedekkers. Gekeken wordt naar de ontwikkeling van de mais en naar de handhaving van de bodembedekkers. Daarnaast worden vanuit het PPS-project Klimaatadaptatie in de praktijk (KLIMAP) metingen verricht naar het effect van bodembedekkers op de vochttoestand in de bodem. De bedoeling is om in 2023 en 2024 op dezelfde wijze mais in de bodembedekkers te zaaien.