Nieuws

Voorkom afspoeling van meststoffen naar de sloot

Gepubliceerd op
22 maart 2018

Koeien & Kansen bedrijven treffen maatregelen om meststoffen goed te benutten en te voorkomen dat deze naar het oppervlaktewater afspoelen. Dit gebeurt onder andere door te letten op weersomstandigheden, mest te verdunnen, nauwkeurig te bemesten, bemestingsvrije zones te hanteren en sloten te dempen.

Melkveehouder van Wijk op de zware rivierklei in de Betuwe hanteert een aantal vuistregels bij het bemesten: kleine kunstmestgiften, mest uitrijden bij de juiste bodemtemperatuur in het voorjaar, bijvoorbeeld na half maart, water toevoegen aan de mest, rekening houden met het weer bij mest uitrijden en mestvrije zones langs de slootkanten. Op deze manier worden niet alleen de nutriënten maximaal benut, maar wordt ook het risico op afspoeling geminimaliseerd.

Nauwkeurig bemesten

Melkveehouder Kuks in het heuvelachtige Twentse Nutter vindt het erg belangrijk dat de gift met dierlijke mest niet te groot is en netjes in de grond komt om afspoeling door een flinke bui te voorkomen. Dit draagt bij aan een betere mineralenbenutting en daarmee lagere emissies naar lucht, grond en oppervlaktewater.
In het Brabantse Landhorst past De Kleijne drie werkgangen parallel aan de sloot toe op zijn percelen bouwland. Bovendien hanteert hij sinds kort een bufferstrook, waarop hij geen bemesting toepast. Hij voorkomt hierdoor afspoeling van nutriënten naar de sloot.

Sloten dempen en plas-dras oevers aanleggen

De gebroeders Koopman in het Friese Oudega willen enkele sloten dempen, evenals melkveehouder Buijs in West Brabant. Dit leidt tot grotere percelen met voordelen voor het graslandgebruik, maar ook tot minder afspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater. De gedempte kubieke meters moeten elders op het bedrijf weer gecompenseerd worden voor behoud van de bergingscapaciteit in het watersysteem. In Friesland zullen andere sloten hiervoor verbreed worden met plas-dras oevers, die aantrekkelijk zijn voor weidevogels.

Aandacht voor bodemkwaliteit

Op vrijwel alle bedrijven is er aandacht voor verbetering van de bodemkwaliteit, want dat is de basis voor goede water- en nutriëntenbenutting. Met een goede infiltratiecapaciteit en vochtbergend vermogen stimuleren we de productie en voorkomen we plasvorming en afspoeling.