Nieuws

Wageningen en Groningen onderzoeken samen natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland

article_published_on_label
17 juli 2019

Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Wageningen University & Research (WUR) hebben besloten nauwer te gaan samenwerken op het gebied van natuurinclusieve- en kringlooplandbouw en de daaraan gerelateerde plattelandsontwikkeling in Noord-Nederland. Hiervoor hebben RUG-bestuursvoorzitter Jouke de Vries en WUR-rector Arthur Mol op woensdag 17 juli jl. een intentieverklaring ondertekend.

De Nederlandse landbouw is in transitie, aangespoord door het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en de visie van het Ministerie van LNV ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’, maar bijvoorbeeld ook het Klimaatakkoord. Noord-Nederland is aangemerkt als de regio met inspirerende proefgebieden, om met bestaande en nieuwe kennis de transitie in de praktijk vorm en inhoud te geven.

Complementaire kennis

In april jl. is binnen de Agro Agenda Noord-Nederland een Kwaliteitsbeeld 2030 voor een natuurinclusieve- en kringlooplandbouw geschetst. Daar zijn ook RUG en WUR bij aangesloten. Voor deze ambities zijn of worden programma’s opgezet zoals het Uitvoeringsplan Kringlooplandbouw, de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw Noord-Nederland, en diverse pilots van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, van Staatsbosbeheer, het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, en van Programma Vitaal Platteland. Elk van deze programma’s kent een kennisagenda gericht op innovatie en leren door te doen. Hiervoor worden RUG en WUR uitgedaagd samen op te trekken met de complementaire kennis van de beide onderzoeksinstituten, en daarbij andere kennisinstellingen te betrekken.

Duurzame uitdaging

Jouke de Vries: “Wij pakken deze duurzame onderzoeksuitdaging graag samen met de WUR op. Het doel is een overkoepelend kennis- en innovatieplan voor de landbouwprogramma’s hier in het Noorden, maar ook elders. Voor de planontwikkeling organiseren we dit najaar een gemeenschappelijke werkconferentie in Leeuwarden met deelname van onderzoekers van RUG en WUR, en natuurlijk externe partners.” Volgens Arthur Mol, rector van WUR, bouwt de samenwerking voort op de al meer dan dertig initiatieven die WUR nu in Noord-Nederland heeft op het terrein van natuurinclusieve landbouw, naast Dairy Campus, Valthermond en Wetsus. “Verdere samenwerking met RUG zal dit onderzoek versterken en verdiepen.”