Nieuws

Wageningen University & Research actief én succesvol in Europa

Gepubliceerd op
3 maart 2022

Onderzoekers van Wageningen University & Research zijn zeer productief als het gaat om het indienen van Europese projectvoorstellen. En met succes! Van de 128 ingediende projecten waar WUR bij betrokken was, hebben maar liefst 52 recentelijk een ‘go’ gekregen van de Europese Commissie. Een score van ruim veertig procent. Als het gaat om het aantal projecten waarin WUR de leiding heeft, ligt het percentage nog hoger: 58 procent (zeven van de twaalf projecten).

Het gaat hier om projecten binnen een bepaald onderdeel van het zogeheten Horizon Europe-programma, te weten cluster 6 ‘Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment’. De goedgekeurde projecten zitten nu in de fase van de contractonderhandelingen. Deze duren meestal zo’n drie maanden. Als alles goed gaat, volgt dan de ondertekening van de ‘Grant Agreement’ en kunnen de projecten in de tweede helft van het jaar echt van start.

Subsidieprogramma

Horizon Europe is een zeven jaar durend subsidieprogramma van de Europese Commissie. Het loopt van 2021 tot en met 2027 en is de opvolger van het succesvolle Horizon 2020-programma. Het doel van het programma is tweeledig. Enerzijds beoogt het innovatie te stimuleren op velerlei gebied, om zo de mondiale concurrentiepositie van Europa te versterken. Anderzijds is het bedoeld als prikkel voor bedrijfsleven, overheden, NGO’s, burgers en wetenschap om oplossingen te bedenken voor de grote maatschappelijke vraagstukken. Bevindingen en conclusies van de projecten dragen zo bij aan Europees beleid, zoals Green Deal, Farm to Fork, de Biodiversiteitsstrategie en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). En ook aan mondiaal beleid, denk aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). De totale EU-bijdrage voor WUR is 37,5 miljoen euro, waarvan 22,5 miljoen voor Wageningen Research en 15 miljoen voor de universiteit.

Giant Leaps

Een van de projecten waar WUR de leiding over heeft is ‘GIANT LEAPS’. Dit is een breed ingestoken project op het gebied van de zogeheten eiwittransitie, onder leiding van Paul Vos van Wageningen Food & Biobased Research. Zijn team gaat onderzoeken met welke eiwitbronnen de meeste winst te behalen valt als het gaat om duurzaamheid en gezondheid, waarbij veiligheid gewaarborgd is en rekening wordt gehouden met maatschappelijke en economische haalbaarheid. Ze gaan met name nieuwe bronnen onderzoeken die nog niet uitgebreid beschreven zijn. Hiervan gaan ze de ‘knowledge gaps’ in kaart brengen. Hoe groot is bijvoorbeeld de kans op een allergische reactie bij gebruik van eiwitbron X en hoe duurzaam is het gebruik ervan in de praktijk?

shutterstock_1919496239.jpg

Het uiteindelijke doel: Europese beleidsmakers adviseren over welke eiwitbronnen ze in welke vorm of toepassing het beste kunnen inzetten om de transitie succesvol vorm te geven. De onderzoekers zullen hiertoe vier Europese diëten definiëren, die ze met behulp van modellering gaan optimaliseren voor duurzaamheids- en gezondheidsuitkomsten. Vanwege de reikwijdte van het project en het multidisciplinaire karakter ervan is een omvangrijk projectteam samengesteld van 34 partners, uit alle hoeken van Europa, en variërend van universitaire onderzoeksinstituten tot start-ups.

New Harmonica

Een ander project dat WUR binnenkort hoopt af te trappen is New Harmonica. Een heel ander werkveld, maar wel passend binnen cluster 6 van het Horizon Europe-programma. Meer specifiek binnen de ‘Zero Pollution’-call, die betrekking heeft op de Farm to Fork-strategie.

Rivier.jpg

New Harmonica gaat over de uitspoeling van stikstof en fosfaat in water en de emissie van ammoniak en broeikasgassen, zoals methaan en lachgas. Samen met partners uit België en het Verenigd Koninkrijk gaat een team van Wageningen Environmental Research onder leiding van Gerard Velthof verschillende modellen toepassen en vergelijken om uitspoeling en emissies te berekenen. Het onderzoek gaat plaatsvinden in deelstroomgebieden van drie rivieren: Neagh Bann in Noord-Ierland, Wye in Engeland en de Maas in Nederland en Vlaanderen. Naast deze technische kant richt het project zich nadrukkelijk ook op het bestuurlijke aspect. Het contact met beleidsmakers uit de verschillende landen is van groot belang.

Policy-science working group

Gerard Velthof: “Sinds een jaar of tien bestaat er al een zogeheten ‘policy-science working group’ een samenwerkingsverband van ambtenaren en onderzoekers uit verschillende landen in Noordwest-Europa die kennis uitwisselen over vermindering van stikstof- en fosfaatuitspoeling. Hierin zijn onder meer de ministeries van LNV en I&W vertegenwoordigd. De resultaten van de onderzoeken zullen ook met deze werkgroep worden gedeeld, met als doel te komen tot uniforme uitgangspunten en rekenmethoden bij het vaststellen van beleid. Want als landen eenzelfde, eenduidig beleid hanteren, leidt dat automatisch tot een groter draagvlak onder de verschillende betrokken partijen.” Samenwerken en leren van elkaar is dus waar het bij New Harmonica om draait. 

Mooie projecten dus in een prestigieus programma. Waarom we zo succesvol zijn in het indienen van voorstellen? Peter Jongebloed van Wageningen Grant Office weet het wel. "Allereerst zijn we natuurlijk gewoon goed in wat we doen. Dit maakt ons een alom gerespecteerde partij waar partners graag mee samenwerken. Zo breiden we onze netwerken steeds verder uit en vergroten we onze zichtbaarheid. Dat is hoe het werkt. En daarnaast kunnen we kennelijk ook gewoon goede voorstellen schrijven en zijn we eraan gewend samen met de diverse stakeholders grote complexe internationale projecten op te zetten.”