Nieuws

Wat is je bewegingsvrijheid in het bouwplan?

Gepubliceerd op
20 december 2021

Wat is je bewegingsvrijheid? Onder deze kop gaan in 2022 scenarioberekeningen van start in het werkpakket Duurzaam Bouwplan van de PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw. Het doel van deze studie is inzichtelijk maken hoe de invulling van het bouwplan kan bijdragen om gestelde doelen te halen. De voerbehoefte van een melkveebedrijf is het vertrekpunt.

Met het invullen van het bouwplan op verschillende manieren worden de effecten berekend op o.a. kosten, melkproductie, koolstofopslag, biodiversiteit, gebruik gewasbeschermingsmiddelen, stikstofuitspoeling, aandeel van het benodigde eiwit dat op eigen land geteeld wordt en broeikasgas emissies.

Met deze studie bouwen we verder op scenariostudies die eerder zijn gedaan*. Samen met de partners die betrokken zijn bij het werkpakket zijn de grote lijnen voor de berekeningen afgelopen jaar uitgezet. Het is voor 2022 zaak om de benodigde gegevens bij elkaar te zoeken en de rekenmethodiek op te zetten en uit te voeren. Het is een uitdaging om voor 'nieuwe' gewassen, zoals bijvoorbeeld kruidenrijk grasland en graan/erwten mengsels, de benodigde gegevens te vinden. De gegevens die beschikbaar zijn gekomen uit de proeven die in deze PPS zijn uitgevoerd zullen worden gebruikt, evenals  gegevens van onze bedrijfslevenpartners en gegevens uit andere proeven en projecten. Hetzelfde geldt voor de rekenmethodiek van de 'nieuwe' criteria, zoals bijvoorbeeld biodiversiteit.

Het vakblad Melkvee heeft recentelijk het belang van het onderzoek dat in de PPS wordt uitgevoerd verwoord in het artikel ‘Optimalisatie bouwplan is maatwerk. Duurzame teelt verdient aandacht’. Dit als handvat voor melkveehouders waarmee zij hun eigen bouwplan kunnen invullen.  

* Eerder uitgevoerde scenariostudies: