Nieuws

WUR werkt aan een toekomstbestendig Nederland bij de InnovatieExpo 2023

Published on
3 november 2023

Wageningen University & Research was goed vertegenwoordigd op de InnovatieExpo 2023: ir. Tim van Hattum gaf een keynote over de weg naar een natuur- en klimaatpositief Nederland en rector Arthur Mol presenteerde het TO2MORROW magazine van dit jaar.

De InnovatieExpo is een tweejaarlijks evenement om kennisinstellingen, bedrijven en de overheid met elkaar te verbinden. Speerpunt zijn innovaties die onze leefwereld verbeteren, leefwereld die onder druk staat door de gevolgen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Daarom stond de expo dit jaar in het teken van een toekomstbestendig Nederland. Namens Wageningen University & Research (WUR) presenteerde Programmaleider Klimaat Tim van Hattum als keynote speaker zeven routes naar een klimaatbestendig Nederland.

Tevens overhandigde Rector Magnificus Arthur Mol het TO2MORROW magazine aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens. Daarin presenteert de TO2-federatie resultaten van innovatief wetenschappelijk onderzoek voor overheden en bedrijven. De TO2-federatie is een samenwerking tussen Deltares, Marin, NLR, TNO en WUR, en werkt aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Rector Magnificus Arthur Mol overhandigt het TO2MORROW magazine.
Rector Magnificus Arthur Mol overhandigt het TO2MORROW magazine.

De InnovatieExpo 2023 vond donderdag 2 november plaats in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Er waren zo’n tweeduizend bezoekers en meer dan veertig sprekers aanwezig. Het evenement wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Toekomstvisie NL2120

‘Mijn keynote stond in het teken van verbeelden, verbinden en versnellen,’ vertelt Van Hattum. Hij en zijn team ontwikkelden met NL2120 een toekomstvisie van Nederland waarin het natuurlijk systeem centraal staat. ‘Op weg naar een natuur- en klimaatpositief Nederland hebben we allereerst onze verbeelding nodig. We hebben een hoopvol beeld van de toekomst nodig, dat ons inspireert. Om die toekomst te bereiken, is een integrale aanpak nodig. Dat betekent dat heel Nederland—overheden, bedrijven en kennisinstellingen—intensief samen moet gaan werken. Het IPCC-rapport laat zien dat we moeten gaan versnellen, en dat moeten we samen doen.’

Eerder dit jaar hield Van Hattum de jaarlijkse Mansholtlezing. Daarin maakte hij een begin aan een natuurpositieve toekomstvisie op Europa: een toekomst waarin mens en natuur samenwerken, de gevolgen van klimaatverandering afgeremd worden, en biodiversiteit opbloeit.

Schoon, veilig, duurzaam en welvarend

‘Met het TO2MORROW magazine laten de TO2-instituten zien hoe zij met elkaar en met hun partners werken aan innovatieve oplossingen en bijdragen voor een schoon, veilig, duurzaam en welvarend Nederland en Europa,’ legt Mol uit. De InnovatieExpo is de aangewezen gelegenheid om die oplossingen te vieren.

WUR-wetenschappers leverden belangrijke bijdrages aan TO2-projecten. Zo werken er bijvoorbeeld Wageningse onderzoekers in natuurgebied Liefstinghsbroek aan nauwkeuriger metingen van de neerslag van stikstof. Om een completer beeld van de verspreiding ervan te krijgen, combineren ze meetapparatuur, meteorologische data en gegevens over landbouw met elkaar. In een ander project onderzoeken ir. Bas Breman met zijn team hoe ruimtelijke inrichting slimmer kan omgaan met de natuur. Door bodem- en watersystemen als vertrekpunt te nemen voor elke nieuwe ontwikkeling, blijft het vruchtbaarste land vrij voor landbouw en zijn woningen veilig voor wateroverlast.

Download het TO2MORROW magazine