Nieuws

Zonne-energie en grasproductie een win-win?

Published on
14 november 2023

Dit najaar start er een project dat de kansen onderzoekt van het opwekken van zonne-energie op grasland van de melkveehouderij. Het combineren van landbouw en stroomproductie zou een oplossing kunnen bieden voor de uitdagingen waar de samenleving voor staat als het gaat om klimaatverandering. Dit staat ook in de recente Kamerbrief van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

SolarMilk is het eerste Nederlandse project dat zich volledig richt op de integratie van grondgebonden zonnesystemen in de melkveehouderij, waarbij het in stand houden van de landbouwactiviteit het uitgangspunt is.

Vier testvelden met verschillende systemen

Het hoofddoel van SolarMilk is het ontwikkelen van een praktisch inzetbaar ontwerpmethodiek voor het combineren van gras- en stroomproductie binnen sociale en maatschappelijke kaders. Deze methodiek moet op uiteenlopende gebieden toepasbaar zijn en de economische impact op het melkveebedrijf weerspiegelen. Om tot een betrouwbare ontwerpmethodiek te komen worden vier testvelden, ieder ter grootte van 1.3 ha, opgezet op zand en kleigrond, waarin diverse metingen worden gedaan over meerdere groeiseizoenen. Bij deze testvelden wordt ingezet op nog weinig toegepaste verticale en zonvolgsystemen met ruimte voor grasproductie en machinale bewerking.

De impact op grasopbrengst, voederkwaliteit en stroomproductie worden gemonitord. De metingen worden gekoppeld en aangevuld met financiële informatie en economische data van melkveehouderijen. Dit zijn de bouwstenen om tot een ontwerpmethodiek te komen voor combinaties van melkveehouderij en zonne-energie binnen maatschappelijk gewenste kaders. Direct na afloop van het project komt de ontwerpmethodiek beschikbaar voor de landbouw- en energiesector.

Verder wordt maatschappelijk draagvlak onderzocht in ontwerpateliers met belanghebbenden, om meer koppelkansen zoals waterberging of herstel van biodiversiteit te verkennen en benutten. Binnen het Nationaal Consortium Zon in Landschap worden tussentijdse resultaten uitgewisseld met andere Agri-PV projecten zoals Sunbiose en Symbizon waar de focus ligt op fruitteelt en akkerbouw.

Zonnestroom te gast bij de boer

Dit vierjarige project is ontstaan binnen het Nationaal Consortium Zon in Landschap en heeft een subsidie ontvangen van 2.2 miljoen euro van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het initiatief past in het streven van de overheid naar meervoudig ruimtegebruik bij zonneparken waar de landbouwfunctie van land behouden blijft, oftewel ‘zonnestroom te gast bij de boer’.

In Nederland lopen al experimenten met zonnesystemen boven fruitteelt en akkerbouw en in o.a. Duitsland zijn al meerdere systemen geïnstalleerd binnen de melkveehouderij met eerste bemoedigende resultaten. Aangezien de melkveehouderij circa 65% van de Nederlandse landbouwgronden gebruikt, ziet het project hier ook een potentieel. Agri-PV, het combineren van landbouw en zonne-energie, kan inkomensstromen van boeren diversifiëren, waardoor financiële ruimte kan ontstaan om duurzaamheidsmaatregelen voor bijvoorbeeld stikstofreductie makkelijker te dragen.

Over de partners

Over TNO

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. Wij verbinden mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Samen met onze partners, richten wij ons op de maatschappelijke uitdagingen van een veilige, een gezonde, een duurzame en een digitale samenleving. Dat is onze missie en daar werken wij, de ruim 3.500 professionals van TNO, dagelijks aan.

Over WUR

Wageningen University & Research (WUR) is het samenwerkingsverband tussen Wageningen University en Stichting Wageningen Research. “To explore the potential of nature to improve the quality of life “ is de missie van Wageningen University & Research. De kracht van Wageningen University & Research is de bundeling van gespecialiseerde onderzoeksinstituten en de universiteit. Deze hechte samenwerking in verschillende natuur-, technologische en maatschappijwetenschappelijke disciplines zorgt dat wetenschappelijke doorbraken snel naar de praktijk en het onderwijs worden vertaald.

Over Eelerwoude

Wij zijn adviseurs voor de natuurinclusieve leefomgeving. Onze oorsprong ligt in de bosbouw en onze kracht in het landelijk gebied. We gebruiken de kennis die wie hieruit opdoen steeds meer in het stedelijk gebied en vinden ruimte voor natuurinclusiviteit. Overal en in elk plan. Dat is onze uitdaging.

Over LC Energy

LC Energy is een jong Nederlands bedrijf, ontstaan uit twee ervaren marktspelers: Low Carbon uit Londen en QING uit Arnhem. We investeren in de energietransitie omdat we ons oprecht zorgen maken over klimaatverandering. De zon is een fantastische bron van energie.Ons doel is om 500MW aan zonneparken en 1000MW aan batterij opslag systemen te ontwikkelen en exploiteren in Nederland. De energietransitie en biodiversiteit gaan wat ons betreft hand in hand, daarom nemen we het toevoegen van ecologische waarde altijd mee in onze projecten. LC Energy ontwikkelt energieprojecten met respect voor de natuur en omwonenden, waar alle betrokkenenmet rechttrots op kunnen zijn.

Over Statkraft

Statkraft is Europa’s grootste producent van duurzame energie uit zon, wind en water. Wereldwijd produceren wij inmiddels 60 TWh aan energie; waarvan 97% afkomstig is uit hernieuwbare bronnen. Dit is vergelijkbaar met de helft van het Nederlandse jaarlijkse elektriciteitsverbruik. We geloven dat lokaal, duurzaam opgewekte energie de oplossing is van klimaatverandering.

Wij zijn een internationaal bedrijf met een Noorse achtergrond en 100% eigendom van de Noorse staat. Statkraft opereert met 5.700 werknemers in 21 landen. Statkraft heeft 125 jaar kennis en ervaring, waarvan 25 jaar in Nederland. Voor u betekent dat een betrouwbare partner met kennis van zaken, om met u duurzame energieprojecten waar te maken.

Onze kennis en ervaring helpen om projecten efficiënt en succesvol uit te voeren. We passen een park in de omgeving, zorgen voor zoveel mogelijk toegevoegde waarde voor de omgeving en zo min mogelijk negatieve impact voor omwonenden.

Over Novar

Novar verbetert de wereld met duurzame energie. Wij zijn onder meer actief met het ontwikkelen van grootschalige zonprojecten, batterijtechnologie, waterstofproductie, warmteopslag, private distributienetwerken en smart grids. Op dit moment hebben we ruim 600 projecten onder handen. Losse assets tot volledige groene energiesystemen waarin vraag- en aanbodafstemming slim bij elkaar komen. Met als uiteindelijk doel: in 2030 vier Gigawatt (het equivalent van het gebruik van één miljoen huishoudens) aan hernieuwbare energie realiseren.