Eerste jaar van de bachelor Economie en Beleid

Het eerste jaar is inleidend en orienterend. Je begint met basisvakken economie en krijgt ook inleidende vakken over sociologie, bestuurskunde, milieu-economie en milieubeleid. Als basisvak heb je bovendien wiskunde en in het vak inleiding onderzoeksmethodologie leer je hoe je een wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Je kennis ga je toepassen in het vak analyse van een probleemveld, waarin je met medestudenten een onderzoek uitvoert.

Introductie economie en beleid/ Economie en beleid in historisch perspectief

Bij dit vak kijk je naar gebeurtenissen in de afgelopen decennia en de effecten hiervan op de samenleving en de economie. Het vak dient als introductie voor de studie en je gaat ook zelf aan de slag met een klein onderzoek.

Wiskunde- M Maatschappijwetenschappen

Het vak is gericht op het verwerven van wiskundige kennis en vaardigheden die van belang zijn voor de maatschappijwetenschappelijke opleidingen. Het vak sluit aan op de wiskundekennis van het VWO. De inhoud bestaat uit: 1. De matrix- en vectorrekening (o.a. stelsels vergelijkingen, inverse matrix, regressie) en 2. De analyse (o.a. meetkundige reeksen, groeiprocessen, integratie, functies van meerdere variabelen). De onderwerpen worden zoveel mogelijk toegepast op thema’s uit de maatschappijwetenschappen.

Economie B

Het inleidende vak economie behandelt kennis van de micro en macro economische basisconcepten. Door de bril van de econoom kijk je naar onderwerpen als: consumenten theorie, producenten theorie, welvaart, bepaling van het nationaal inkomen en factoren die daarop van invloed zijn, zoals bijvoorbeeld de werkloosheid problematiek. Daarnaast krijg je bij dit vak ook een introductie in de gedragseconomie.

Onderzoeksmethodologie

Het vak behandelt het opzetten van een eenvoudig praktijkgericht onderzoek in vormen van een experiment, een enquête en een kwalitatief onderzoek. Door één van deze technieken toe te passen op een door jou geformuleerde vraag kom je tot een duidelijk resultaat en kun je daarmee je onderzoeksvraag beantwoorden. In feite verricht je dus een klein onderzoek.

Macro-economie en internationale handel

Bij dit vak worden de macro-economische theorieën van bijvoorbeeld inflatie, werkloosheid en een tekort op de betalingsbalans verder verkend. Daarnaast worden theorieën aangedragen die internationale handelspatronen en verschuivingen van productiefactoren verklaren. Handelsbeschermingen als quota´s en tarieven komen onder anderen aan bod. Dit is overigens het enige vak in het eerste jaar dat in het Engels gegeven wordt.

Bestuurskunde

Het vak bestuurskunde is het eerste vak in de opleiding dat zich alleen richt op dit domein. Je leert bij dit vak om bestuurlijke processen te analyseren. Hoe werkt het proces van beleid maken? Welke mensen hebben invloed op de besluitmakers? En hoe heeft dat zijn gevolg? Deze en nog veel meer vragen vinden een antwoord in dit vak. Er is ook een interactief rollenspel opgenomen in het vak, zodat je zelf kan ervaren hoe het is om een bestuurskundig dilemma succesvol op te lossen.

Milieueconomie en beleid

Het doel van het vak milieueconomie en beleid is om inzicht te krijgen in de belangrijkste dilemma’s in het aandachtsveld milieu en natuurlijke hulpbronnen vanuit een economisch en bestuurskundig oogpunt. Je leert de relatie tussen economie en milieu kennen en raakt bekend met de toepassingen van milieueconomie en milieubeleid. Er wordt ook gekeken naar economische- en beleidsinstrumenten die worden gebruikt om het milieu te beschermen.

Analyse van een probleemveld

Bij dit vak kun je kiezen uit verschillende thema’s, waarin je alle kennis en vaardigheden uit de voorafgaande vakken toepast op een actueel probleem in of buiten Nederland. Naast het deelnemen aan een werkgroep krijg je instructies voor het schrijven van een wetenschappelijk verslag en het doen van een mondelinge presentatie. Ook wordt er aandacht gegeven aan wetenschapsfilosofie en ethiek. Alles bij elkaar krijg je inzicht in de relatie tussen wetenschap, maatschappij en politiek en je leert ook praktisch daarin een plek te verwerven.

Macro-economie en beleid

Bij dit vak bestudeer je de manieren waarop beleid invloed kan uitoefenen op macro economische onderwerpen als werkloosheid, nationaal inkomen en inflatie. Er komen vragen aan bod als hoe stimuleer je economische groei? En hoe kun je de fluctuaties in de economie stabiliseren? De focus ligt op voorbeelden die gericht zijn op Nederland of de Europese Unie.