Uitschrijving

Zonder tussentijdse uitschrijving loopt de inschrijving tot de laatste dag van het studiejaar, 31 augustus.

Beëindiging inschrijving op eigen verzoek

Wageningen University & Research beëindigt de tussentijdse uitschrijvingsverzoeken van studenten gedurende het academisch jaar. De uitschrijving vindt plaats op de eerste dag van de aankomende maand, na de maand waarin het verzoek door het Student Service Centre is ontvangen.

Als je wil stoppen met jouw opleiding, dien je een Verzoek tot Uitschrijving in via Studielink. Na het verzoek tot uitschrijving ontvang je van Studielink een bevestiging. Stop je met jouw studie in juni, juli of augustus, dan hoef je geen verzoek tot uitschrijving te doen. Jouw inschrijving loopt dan automatisch af per 1 september.

Let op! Uitschrijving met terugwerkende kracht is niet mogelijk!
Je moet zelf bij DUO jouw studiefinanciering en OV stopzetten. Het recht op studiefinanciering en OV vervalt op de uitschrijfdatum. Zorg er dus voor dat je dit voor de uitschrijfdatum doet. Voorbeeld: Heb je een verzoek gedaan om te worden uitgeschreven per 1 januari via studielink, dan moet je ook voor die datum bij DUO jouw studiefinanciering en OV per 1 januari stopzetten.

Restitutie collegegeld

Wil jij je uitschrijven i.v.m. afstuderen, zorg dan dat je een verzoek tot uitschrijving indient uiterlijk op de laatste dag van de maand waarin je voldoet aan de eisen van je examenprogramma. Oftewel, uiterlijk op de dag van je laatste tentamen of de dag waarop je je laatste onderdeel van de scriptie of stage inlevert. Je laatste cijfer hoeft hiervoor nog niet geregistreerd te zijn in Osiris. Zie ook Afstuderen - WUR.

In Studielink wordt gevraagd om de reden van uitschrijven. Kies je hier voor ‘ afstuderen’ dan zal SSC alleen jouw inschrijving beëindigen als je ook daadwerkelijk bent afgestudeerd.

Na uitschrijving heb je mogelijk recht op restitutie van betaald collegegeld, over de resterende maanden van het studiejaar. Zorg dan dat jij een verzoek tot uitschrijving doet voor de laatste dag van de maand ervoor. Teruggave van het teveel betaalde collegegeld (restitutie), wordt automatisch in gang gezet na je uitschrijfverzoek. Bij uitschrijving per 1 juli of 1 augustus ontvang je geen restitutie. Jouw inschrijving verloopt automatisch per 1 september.

Uitzondering:

Wanneer je al een nieuw verzoek tot inschrijving hebt gedaan voor een toekomstige inschrijving, krijg je niet automatisch restitutie. Het te restitueren bedrag wordt dan verrekend met het te betalen bedrag voor je toekomstige inschrijving. Mocht je wel tussentijds restitutie willen, neem dan contact met ons op via Contactformulier SSC - WUR.

Wanneer je ten behoeve van een 2e opleiding elders een BBC (Bewijs Betaald Collegegeld) van Wageningen University hebt ingeleverd, zal bij uitschrijving de waarde van deze BBC komen te vervalen. Wageningen University informeert jouw Hoge school/Universiteit over deze uitschrijving.

Beëindiging inschrijving door de instelling

De instelling kan de inschrijving van de student of Extraneus tijdens het studiejaar beëindigen in de volgende gevallen (artikel 5.3):

1.indien na inschrijving blijkt dat de inschrijver op het moment van inschrijving niet voldeed aan één of meer voorwaarden tot inschrijving. De inschrijving wordt per direct beëindigd.

2. wanneer de inschrijver, ook na hiervoor door de Universiteit te zijn gemaand, niet voldoet aan de verplichting tot het tijdig betalen van (termijnen van) het collegegeld. De inschrijving wordt beëindigd met ingang van de tweede maand na de maand waarin de aanmaning is verzonden.

3. wanneer de inschrijver zich schuldig maakt aan ernstige fraude in verband met de opleiding zoals bedoeld in artikel 7.12b lid 2 WHW

4. wanneer de inschrijver de voorschriften en maatregelen die het instellingsbestuur heeft getroffen voor het gebruik van gebouwen en terreinen, overtreedt of anderszins ernstige overlast veroorzaakt en ook na aanmaning door het instellingsbestuur deze overlast niet staakt. De inschrijving wordt beëindigd met ingang van de volgende maand.

Doorstromen van Bachelor naar Master?

Als jouw Bachelor programma is afgerond en je wilt graag verder met een Master programma aan WUR, bekijk dan onze website.

Uitschrijven vanwege medische/psychische omstandigheden

Is er sprake van medische of psychische  omstandigheden maak dan een afspraak met de studentendecaan via SSC.

Als het door je omstandigheden onverstandig of onmogelijk is om verder te studeren, kan een studentendecaan je adviseren om -tijdelijk- te stoppen met je opleiding. Meestal zal de studentendecaan eerst een beoordeling vragen aan een studentenpsycholoog of de studentenarts.

Als je besluit om het advies te volgen, doe dan via Studielink een Verzoek tot uitschrijving. Geef als reden 'uitschrijven + de reden van uitschrijven' op. Je wordt dan uitgeschreven per de eerste dag van de maand die volgt op je uitschrijfverzoek.

Je verzoek wordt vervolgens verzonden naar de WUR en in behandeling genomen. Op ‘Mijn Studielink pagina’ kun je via Mijn ontvangen berichten ‘en via ‘Mijn opleidingen (Status)’ de voortgang van je verzoek in de gaten houden.

Zodra de WUR je uitschrijving heeft bevestigd aan Studielink, krijg je in Studielink de eindstatus Uitgeschreven.

Studielink stuurt je een ontvangstbevestiging van je uitschrijfverzoek. Stop je met jouw studie op of na 1 juli, dan hoef je geen verzoek tot uitschrijving te doen. Jouw inschrijving loopt dan automatisch af op 31 augustus.

https://info.studielink.nl/nl/hoe-werkt-studielink/stappenplannen

Belangrijk om rekening mee te houden bij uitschrijven:

  • Uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

·  Je wordt uitgeschreven per de 1e van de maand volgend op je uitschrijfverzoek, niet eerder. Dus als je bijvoorbeeld in de maand september een uitschrijfverzoek doet, dan word je per 1 oktober uitgeschreven.

·  Je kunt wel een latere uitschrijfdatum opgeven bij je verzoek tot uitschrijving.

Stopzetten studiefinanciering en OV-product:

· Je recht op studiefinanciering en OV studentenreisproduct vervalt per de datum van je uitschrijving. Je moet deze zelf stopzetten nadat je bent uitgeschreven via Studielink, dit gaat niet automatisch. Lees meer op de website van DUO. Bijvoorbeeld als je je per 1 oktober uitschrijft, zet je ook per 1 oktober je studiefinanciering en OV stop (vóór 1 oktober).

· Ben je 30 jaar of ouder? Dan kun je na stopzetting je studiefinanciering en OV niet meer heractiveren.

· In het Forum staat een ophaalautomaat waar je je OV studentenreisproduct kunt stopzetten.

· Duo heeft een handige Wijzigingshulp waarmee je snel kan zien wat je nog meer moet regelen.

Restitutie collegegeld:

· Je bent alleen collegegeld verschuldigd voor de maanden die je ingeschreven hebt gestaan. Heb je meer betaald, dan krijg je per uitgeschreven maand 1/12e van het totale collegegeld voor dat collegejaar terug.

· Bij uitschrijving per 1 juli of 1 augustus, krijg je geen collegegeld gerestitueerd.

Financiële gevolgen en regelingen:

· Na uitschrijving kun je nog 14 dagen gebruik maken van de voorzieningen waar een WUR-account voor nodig is. Uitzonderingen kunnen besproken worden met het decanaat dat zich laat adviseren door de studentenarts/studentenpsychologen van de WUR.

· Zodra je geen student meer bent vervallen ook je rechten op andere overeenkomsten die je als student hebt afgesloten, zoals een studentenverzekering( OW; zelf opzeggen), studentenbankrekening, studentenverblijfsvergunning. Uitzonderingen hierop kunnen besproken worden met het decanaat.

· Als je onvoldoende inkomen of andere financiële middelen hebt om van te leven, kan je contact opnemen met het UWV om een uitkering aan te vragen. Het UWV zal beoordelen of, en in hoeverre, je kan werken (beoordeling arbeidsvermogen).

Huisvesting

Veel studenten hebben een huurcontract waarin de voorwaarde van een inschrijving als student staat. Meestal kan je nog een aantal maanden tot een jaar blijven huren zonder bewijs van inschrijving aan de universiteit. Controleer dus je huurcontract.

Indien een tijdelijke uitschrijving langer duurt dan de periode in het huurcontract, kan een studentendecaan verzoeken om de huurovereenkomst niet op te zeggen gedurende de periode van uitschrijving. Wageningen University heeft met de studentenhuisvesters Idealis en DUWO afgesproken dat ze het verzoek van een studentendecaan zullen opvolgen.

Verklaring van uitschrijving:

· Soms heb je een verklaring van uitschrijving nodig, bijvoorbeeld voor de beoordeling arbeidsvermogen ( zie boven ) Deze kun je aanvragen als je uitschrijving geheel is voltooid en je hiervan via Studielink een bevestiging ontvangen hebtJe verklaring vraag je aan via ssc@wur.nl

Herinschrijving

· Herinschrijving is mogelijk per 1 september, 1 januari, 1 februari, 1 maart, 1 mei en 1 juli. Alleen in uitzonderlijke gevallen én met toestemming van het Hoofd Student Service Centre en een studentendecaan is herinschrijven op een ander moment in het studiejaar mogelijk. De voorwaarden zijn vóór uitschrijving in een persoonlijk gesprek tussen student en decaan besproken.