Uitschrijving

Zonder tussentijdse uitschrijving loopt de inschrijving tot de laatste dag van het studiejaar, 31 augustus.

Beëindiging inschrijving op eigen verzoek

Wageningen University & Research beëindigt de tussentijdse uitschrijvingsverzoeken van studenten gedurende het academisch jaar. De uitschrijving vindt plaats op de eerste dag van de aankomende maand, na de maand waarin het verzoek door het Student Service Centre is ontvangen.

Als je wil stoppen met jouw opleiding, dien je een Verzoek tot Uitschrijving in via Studielink. Na het verzoek tot uitschrijving ontvang je van Studielink een bevestiging. Stop je met jouw studie in juni, juli of augustus, dan hoef je geen verzoek tot uitschrijving te doen. Jouw inschrijving loopt dan automatisch af per 1 september.

Let op! Uitschrijving met terugwerkende kracht is niet mogelijk!
Je moet zelf bij DUO jouw studiefinanciering en OV stopzetten. Het recht op studiefinanciering en OV vervalt op de uitschrijfdatum. Zorg er dus voor dat je dit voor de uitschrijfdatum doet.

Restitutie collegegeld?

Wil jij je uitschrijven i.v.m. afstuderen, zorg dan dat je een verzoek tot uitschrijving indient vlak voordat jij je laatste cijfer ontvangt, dan ben je zeker op tijd. In Studielink wordt gevraagd om de reden van uitschrijven. Kies je hier voor ‘ afstuderen’ dan zal SSC alleen jouw inschrijving beëindigen als je ook daadwerkelijk bent afgestudeerd.

Na uitschrijving heb je mogelijk recht op restitutie van betaald collegegeld, over de resterende maanden van het studiejaar. Zorg dan dat jij een verzoek tot uitschrijving doet voor de laatste dag van de maand ervoor. Teruggave van het teveel betaalde collegegeld (restitutie), wordt automatisch in gang gezet na je uitschrijfverzoek.

Bij uitschrijving per 1 juli of 1 augustus ontvang je geen restitutie. Je kunt jouw inschrijving dan automatisch laten aflopen per 1 september. Dit geldt voor NL en EU studenten die laag tarief collegegeld betalen. Betaal je hoog tarief collegegeld dan kun je wel restitutie ontvangen voor de maand juli en augustus, mits uitschrijving het gevolg van afstuderen is.

Wanneer je ten behoeve van een 2e opleiding elders een BBC (Bewijs Betaald Collegegeld) van Wageningen University hebt ingeleverd, zal bij uitschrijving de waarde van deze BBC komen te vervalen. Wageningen University informeert jouw Hoge school/Universiteit over deze uitschrijving.

Beëindiging inschrijving door de instelling

De instelling kan de inschrijving van de student of Extraneus tijdens het studiejaar beëindigen in de volgende gevallen (artikel 5.3):

1.indien na inschrijving blijkt dat de inschrijver op het moment van inschrijving niet voldeed aan één of meer voorwaarden tot inschrijving. De inschrijving wordt per direct beëindigd.

2. wanneer de inschrijver, ook na hiervoor door de Universiteit te zijn gemaand, niet voldoet aan de verplichting tot het tijdig betalen van (termijnen van) het collegegeld. De inschrijving wordt beëindigd met ingang van de tweede maand na de maand waarin de aanmaning is verzonden.

3. wanneer de inschrijver zich schuldig maakt aan ernstige fraude in verband met de opleiding zoals bedoeld in artikel 7.12b lid 2 WHW

4. wanneer de inschrijver de voorschriften en maatregelen die het instellingsbestuur heeft getroffen voor het gebruik van gebouwen en terreinen, overtreedt of anderszins ernstige overlast veroorzaakt en ook na aanmaning door het instellingsbestuur deze overlast niet staakt. De inschrijving wordt beëindigd met ingang van de volgende maand.

Beëindiging van inschrijving i.v.m. corona virusuitbraak

Uiteraard mag je elke maand jouw inschrijving in het academisch jaar 2020-2021 beëindigen. In normale omstandigheden kun je echter alleen her-inschrijven per 1 september of per 1 februari.

Kun je i.v.m. met de corona-uitbraak niet aan jouw stage of thesis beginnen of deze niet afmaken, kan hier een uitzondering op gemaakt worden. Je kan dan toestemming vragen of je vanaf een andere maand her-ingeschreven mag worden.

Her-inschrijven per de 1e van een andere maand kan alleen met goedkeuring van jouw thesis/stage begeleider en jouw studieadviseur. In sommige gevallen kan jij jouw WUR account in de tussentijd behouden. Het hoofd SSC besluit of je op een andere datum mag her-inschrijven en of dit wel of niet met behoud van account is.

Wil je gebruik maken van deze regeling? Neem dan eerst contact op met jouw studieadviseur. Hij/zij kan het verzoek bij SSC indienen.

Let op: Het recht op studiefinanciering en OV vervalt op de uitschrijfdatum. Je moet zelf bij DUO jouw studiefinanciering en OV stopzetten. Zorg er dus voor dat je dit voor de uitschrijfdatum doet.
De instelling informeert de betrokkene en DUO alleen over de uitschrijving zelf.

Let op : Jouw WUR account blijft na uitschrijving bij de WUR nog 14 dagen actief. Zorg er voor dat je alle e-mails en bestanden overzet op jouw eigen harde schijf voordat jouw account inactief wordt.

Doorstromen van Bachelor naar Master?

Als jouw Bachelor programma is afgerond en je wilt graag verder met een Master programma aan WUR, bekijk dan onze website.